محلول خوراکی تری متوپریم 4% + سولفادی متوکسین 20%
تركيب:
هر ميلي ليتر محلول خوراكي حاوي200 ميلي گرم سولفادي متوكسين سديم و 40 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.
مكانيسم اثر:
تي اس- سل‌® از طريق مهار آنزيمPABA  از سنتز اسيد فوليك جلوگيري كرده و در نتيجه فعاليت هاي حياتي باكتري متوقف مي گردد و تركيب فوق با تقويت اثر يكديگر (سينرژيسم) مانع از ساخته شدنDNA  در باكتري شده و موجب مرگ باكتري مي گردد.
موارد مصرف:
تي اس- سل‌® در درمان كوريزا و بيماري هايي كه توسط باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي مانند استافيلوكوك، استرپتوكوك، پنوموكوك، سالمونلا‌، پاستورلا‌،اشريشياكلي، بعضي كوكسيديا ها و مايكوپلا‌سما ها ايجاد مي شوند، در مرغ و بوقلمون مصرف مي شود.
تي اس- سل‌® آنتي بيوتيك منحصر به فردي از تركيب تري متوپريم و سولفادي متوكسين مي باشد كه وجود اين سولفوناميد، اين تركيب را از ساير داروهاي حاوي تري متوپريم متمايز مي نمايد.
ساير مزاياي اين دارو نسبت به داروهاي مشابه شامل موارد زير مي باشد:
جذب سريع و آسان، ماندگاري طولا‌ني در خون و اندام ها، دوره درمان كوتاه و ماندگاري بالا‌ در بدن.
اثر ضدباكتريايي سولفادي متوكسين با يك دوز مصرف تا 24 ساعت در بدن ماندگار است و دوز موثر آن پايين تر از ساير مشتقات سولفوناميدي است. كه در نتيجه مشكلا‌ت كليوي و رسوب متابوليت ها در كليه مشاهده نخواهد شد. ضمنا تبديل سولفادي متوكسين بهN-acetyl  نسبت به ساير مشتقات سولفوناميدي كمتر است.
N-acetyl به علت پايين بودن حلا‌ليت در كليه ها كريستاليزه مي شود از اين رو تي اس- سل‌® باعث عوارض كليوي كمتري نسبت به داروهاي مشابه مي شود.
مقدار و نحوه مصرف:
500 ميلي ليتر دارو  در 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز.
شرايط نگهداري:
دوراز تابش مستقيم نور آفتاب و در دماي كمتر از 25 درجه سلسيوس نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
مصرف دارو 5 روز قبل از كشتار طيور قطع گردد. در طيور تخم گذاري كه تخم آن ها به مصرف انسان مي رسد، مصرف نشود.
تداخل دارويي:
ازمصرف دارو در آب هاي اسيدي (باpH  كمتر از 6) خودداري شود.
موارد احتياط:
دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.
ازتماس مسقيم با پوست و استنشاق دارو خودداري شود.در حيوانات حساس به سولفوناميدها مصرف نشود.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني نيم ليتري