تريپريم®
تري متوپريم + سولفا دي متيل پريميدين
محلول استريل تزريقي

 
گروه دارویی:
انتی بیوتیک

 
ترکیب:
هر ميلي ليتر حاوي40 ميلي‌گرم تري متوپريم و 200 ميلي‌گرم سولفا دي متيل پريميدين

 
فارماكولوژي:
اين دارو تركيبي سينرژيكي است از یک سولفانامید خاص و تری متوپریم و با توجه به پاية آبي آن نسبت به تركيبات مشابه (سولفاناميد/تري متوپريم) توسط بدن حيوان بخوبی تحمل مي‌گردد.
سولفاناميدها به تنهايي عامل باكتريواستاتيك بوده و تري متوپريم عامل باكتريوسيد اما در تركيب با يكديگر سولفاناميدها نيز اثرات باكتريوسيدي از خود بروز مي‌دهند، اين تركيب با مهار آنزيم‌هاي مسير اسيد فوليك موجب مهار سنتز تياميدين باكتريايي مي‌شود. سولفاناميدها با مهار تبديل پارا-آمينو بنزوئيك اسيد (PABA) به دي هيدروفوليك اسيد (DFA)، و همچنين تري متوپريم با جلوگيري از تبديل شدن DFA به تترا هيدروفوليك اسيد توسط مهار دهيدروفولات ردوكتاز موجب مرگ سلول مي‌گردند.
تريپريم® طيف اثر بسيار گسترده‌اي داشته و بر طيف وسيعي از باكتري‌هاي گرم مثبت و منفي اثر داشته كه بطور مثال استرپتوكوكوسها، بسياری از سويه‌هاي استافيلوكوكوس، نوكارديا، انتروباكترياسه، برخي از پروتوزوئا ها(نظير پنوموسيستيس كاريني، كوكسيديا و توكسوپلاسما) توسط اين تركيب مهار مي‌شوند. اين تركيب بر روي باکتری های بي‌هوازي‌ از اثر مطلوب و قابل قبولي برخوردار نمي‌باشد.

 
فارماكوكينتيك:
اين داروپس از تزریق در بدن بخوبي منتشرشده و در زمان التهاب مننژ، در مايع مغزي نخاعي به غلظتي معادل 50% غلظت سرمي مي‌رسد. هر دو ماده موثره اين دارو ازسد جفت عبور كرده و دربافت پستان و شير منتشرمي‌شوند. تريپريم بصورت تغيير نيافته از طريق فيلتراسيون كليوي و ترشح توبولي دفع شده و در كبد نيز متابوليزه مي‌گردد. نيمه عمر حذف سرمي تري‌متوپريم در گونه‌هاي مختلف مابين 1.5 الي 3 ساعت مي‌باشد و نيمه عمر حذف سرمي سولفاناميد‌ در گاو و اسب حدود 2.5 ساعت و در سگ نزديك به 10 ساعت مي‌باشد.

 
حیوان هدف:
گاو ،گوسفند،اسب،بز،گوساله،سگ وگربه

 
موارد مصرف:
درمان سيستميك عفونتهاي باكتريايي دستگاه تنفسي از قبيل پنوموني و برونشيت،عفونتهای دستگاه ادراري تناسلي از قبیل نفريت ، متريت، عفونتهای دستگاه گوارشي مانند کلي باسيلوز و سالمونلوز.
عفونتهاي ثانويه ميكروبي متعاقب بيماريهاي ويروسي مانند، اورام پستان، گنديدگي سم، سپتي سمي، زخمهاي عفوني و پيشگيري از عفونت بعد از اعمال جراحي و بعد از زايمان.
مقدار و روش مصرف:
بصورت تزريق عضلاني، وريدي، زير جلدي يا داخل صفاقي يكبار در روز و به مقادير زیر تجويز ميشود.
در اسب فقط بصورت داخل وريدي تزريق شود.
اسب و گاو: 0.5 ميلي ليتر به ازاي هر 10 کيلو گرم وزن بدن
گوسفند ، گوساله: 1 ميلي ليتر به ازاي هر 10 کيلو گرم وزن بدن
سگ و گربه: 0.1 ميلي ليتر به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن
در عفونتهاي شديد و حاد تزريق دارو به مدت 4-1 روز تكرار شود.

 
موارد منع مصرف و هشدار:
در صورت وجود حساسيت به سولفناميدها و يا ابتلاء به بيماريهاي كبدي و خوني مصرف نگردد
با داروي ديگري در سرنگ مخلوط نگردد
در صورت تغيير رنگ محلول از مصرف دارو خودداري گردد

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 15 روز
شير:3 روز

 
شرايط نگهداري:
در دماي کمتر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري نمائيد.
در هواي سرد امکان بروز کريستاليزاسيون وجود دارد که با قرار دادن ويال در آب گرم مرتفع مي‌شود.

 
بسته بندي:
ويالهاي 50 و 100 ميلي ليتري قهوه ای