ترانكرون
تارانتولا كوبنزيس
محلول تزريقي

 

 
دسته دارويي: آنتي فلوژستيك

 
تركيب (ماده موثره):
هر ميلي‌ليتر از دارو حاوي يك ميلي‌گرم عصاره الكلي (1:100) تارانتولاكوبنزيس است.

 
موارد مصرف:
اين دارو با جذب و محدود كردن بافتهاي التهابي موجب تسريع روند التيام و بهبود انواع زخمها مي‌شود. ترانكرون در موارد ذيل قابل مصرف است:
گنديدگي سم، زخمهاي كانال زايمان، آبسه، زخمهاي كف سم، انواع زخمهاي مكانيكي، زخمهاي ناشي از بيماري مانند تب برفكي، تومور پستاني در سگ و حمايت از تجزيه بافتهاي التهابي و نكروزه.

 
مقدار و روش مصرف:
تزريق بصورت زير جلدي و معمولا يك يا دوبار با مقادير ذيل انجام مي‌شود:
گاو و اسب: 10-3 ميلي‌ليتر
گوسفند و بز: 6-3 ميلي‌ليتر
سگ: 3-0.5 ميلي‌ليتر، در درمان تومورهاي پستاني چند كانوني با دوز 1 تا 6 ميلي‌ليتر هر 7-4 روز 3 بار و براي جلوگيري از عود مجدد هر 6 ماه يكبار تكرار شود.
در صورت لزوم مي‌توان پس از چهار يا پنج روز تزريق را تكرار نمود.

 
موارد احتياط:
از مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها در يك سرنگ خوداري كنيد.
در صورت تغيير رنگ از مصرف دارو خوداري كنيد.

 
دوره پرهيز از مصرف: ندارد.

 
نگهداري:
در دماي زير 15 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي:
ويال 50 ميلي‌ليتري