پودر محلول در آب
شکل دارویی:پودر محلول در آب
تركيب‌ :
هر 1000 گرم‌ تترالورین OT حاوي‌ 25 گرم تيامولين‌ هيدروژن‌ فومارات‌ و 80 گرم اكسي‌ تتراسايكلين‌ هيدروكلرايداست.
موارد مصرف:
تترالورینOTبرای پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌هاي‌دستگاه‌ تنفسي‌ و مفاصل‌ در طيور ‌کاربرد دارد.
موارد منع‌ مصرف‌::
كوكسيديواستاتهاي‌ يونوفوره‌(پلي‌اتر) موننسين‌، سالينومايسين‌، مادورامايسين‌ و ناراسين‌در طيوري‌ كه‌ داروي‌ تيامولين‌ با ميزان‌ بيش‌ از 3.25 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاء هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده دريافت‌ مي‌نمايند، تجويز نگردد.
تیامولین با کوکسیدیواستات های یونوفره لازالوسید و سمدورامایسین سازگار است.
مقدار و روش مصرف‌:
1-برنامه‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ طيور تخم‌گذار:

موارد مصرف

تیامولین هیدروژن

فومارات (mg/kg)

اکسی تتراسایکلین

(mg/kg)

تترالورین(گرم در1 لیتر آب مصرفی)

تترالورین(کیلوگرم در1 تن دان)

        مدت

(روز)

پیشگیری

CRD Complex

3.1

9.3

1

2

7روز درماه

2- برنامه‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ مرغ‌ مادر گوشتي‌:

 

موارد مصرف

تیامولین هیدروژن

فومارات (mg/kg)

اکسی تتراسایکلین

(mg/kg)

تترالورین(گرم در   1لیتر آب مصرفی)

تترالورین(کیلوگرم در1 تن دان)

مدت

(روز)

پیشگیری CRD Complex

5

15

2

4

3روز در ماه

درمان CRD Complex

10

30

4

8

3روز

 

 

3-2- جهت‌ پيشگيري‌ از CCRD: يك‌ كيلوگرم‌ در يك‌ تن‌ دان‌ مصرفي‌ در طول‌ دوره‌ استرس‌
3-3- در شرايط‌ عدم‌ استفاده‌ از يونوفورهاي‌ مونووالان‌:برای پيشگيري‌ و درمان‌ CCRD در طيور گوشتي‌ مشابه‌ برنامه توصیه شده براي مادرهای‌گوشتي‌ عمل‌ گردد.
4- برنامه‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ بوقلمون‌:

موارد مصرف

تیامولین هیدروژن

فومارات (mg/kg)

اکسی تتراسایکلین

(mg/kg)

تترالورین (گرم در 1لیتر آب مصرفی)

مدت

(روز)

پیشگیریCRD Complex

8 – 3

24-9

3

3روز درماه

درمانCRD Complex

16 – 6

48 – 18

6

3روز

3- برنامه‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ طيور گوشتي‌:
1 گرم‌ تترالورين‌OT براي‌ هر 8 كيلوگرم وزن‌ زنده‌ طيور به طور روزانه،از روز 1 الي‌ 14 و يا 21 الي‌ 30  توصيه‌ مي‌شود.
1-3- همزمان با برنامه‌ پيشگيري‌ كوكسيديوز توسط يونوفورهاي‌ منووالان‌:
1 گرم‌ تترالورين‌ OT براي‌ هر 8 كيلوگرم وزن‌ زنده طيور به طور روزانه،‌ از روز 1 الي‌ 14 و يا 21 الي‌ 30‌ توصیه می شود.
برنامه‌ مصرف‌ در آب‌ آشاميدني‌:

سن(روز)

وزن(گرم)

تترالورین(گرم)برای 1000 پرنده در روز

0

40

5

7

154

20

14

393

50

21

765

100

28

1259

160

35

1816

240

نکات قابل توجه :
• تركيب‌ تيامولين‌ هيدروژن‌فومارات‌ و اكسي‌تتراسايكلين‌ در محيط‌ آزمايشگاه‌ و نيزداخل‌ بدن‌ طيوردارای فعاليت‌ سينرژيستي‌ می باشند.
• در موقع‌ مصرف‌ غلظت‌هاي‌ 0.0125 % تيامولين یا غلظتهای بالاتر‌ ، می توان250 گرم‌دكستروز، 2.5 گرم‌ آسپارتام‌ يا 14 گرم‌ ساخارين‌ رابراي‌ هر 1000 ليتر آب‌ آشاميدني‌،به منظور اطمينان‌ از مصرف‌ كافي‌ آب‌ ،اضافه کرد.
• تيامولين‌ با كوكسيديواستات‌هاي‌ يونوفوره‌لازالوسيد و سمدورامايسين‌ سازگار است‌.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
گوشت‌: 14 روز
تخم‌مرغ‌: 1 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 1 كيلوگرمی