سولفاديازين‌ + تري‌متوپريم
پودر مخلوط در دان
شکل دارویی: پودر مخلوط در دان
تركيب : هر گرم‌ پودر حاوي‌
سولفاديازين‌ سديم‌                     250  ميلي‌گرم‌
تري‌متوپريم‌                                   50 ميلي‌گرم‌
فارماكوكينتيك :
تري‌متوپريم‌ به‌ سرعت‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ شده‌ و پس‌ از 3 ساعت‌ غلظت‌ آن‌ در خون‌به‌ حداكثر مي‌رسد. تري‌متوپريم‌ به‌ سرعت‌ در بافت‌هاجذب‌ شده‌ بنابراين‌ مقدار آن‌ در بافت‌ها بيش‌ از خون‌مي‌باشد.
جذب‌ سولفاديازين‌ آهسته‌تر بوده‌ و پس‌ از 12 ساعت‌غلظت‌ آن‌ در خون‌ به‌ حداكثر مي‌رسد.
موارد مصرف :
 براي‌ كنترل‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌اوليه‌ و ثانويه‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌در طيور نظير كلي‌باسيلوز، سالمونلوز، پاستورلوز وكوريزاي‌ عفوني‌.
مقدار و روش‌ مصرف :
1 كيلوگرم‌ پودر را در يك‌تن‌
غذاي‌ طيور مخلوط‌ كرده‌ و به‌ مدت‌ 6-5 روز متوالي‌تجويز نماييد.
نكات‌ قابل‌ توجه :
1- از تماس‌ پودر با پوست‌ و استنشاق‌ آن‌ خودداري‌شود.
2- دور از دسترس‌ كودكان‌ نگهداري‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
 از مصرف‌ گوشت‌ طيور تا5 روز پس‌ از آخرين‌ درمان‌ خودداري‌ شود.
 شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 بسته‌بندي : سا شه‌ 500 گرمي‌