گروه دارویی:آنتی بیوتیک

شکل دارویی:محلول استریل تزریقی

ترکیب دارو :هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم جنتا مایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد.

مکانیسم اثر: جنتامایسین جزو خانواده آمینوگلیکوزیدهای می باشد. جنتامایسین فعالیت باکتریدی دارد و با اثر روی ریبوزوم باکتری ها و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیزم های حساس اثر ضد میکروبی خود را نشان می‌دهد.

جنتامایسین مانند سایر آمینوگلیکوزیدها عمدتاً برروی باکتری های گرم منفی اثر می کند. همچنین بر روی برخی استافیلوکوک ها و استرپتوکک ها نیز موثر است.

فارماکوکینتیک :  در نشخوار کنندگان جنتامایسین پس از تزریق عضلانی سریعاً جذب می‌شود. نیمه عمر آن بسته به سن دام 1 تا 3 ساعت است. دفع دارو توسط فیلتراسیون کلیوی می‌باشد. به عبارتی جنتامایسین از طریق ادرار دفع می‌شود.

مطالعات فارماکوکینتیک نشان می‌دهد که دوز 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن هر 8 ساعت به روش وریدی یا عضلانی غلظت گردش خونی 5 میکروگرم در هر میلی‌لیتر ایجاد می‌کند که برای اثر برروی ارگانیسم‌های حساس مورد نیاز می‌باشد. جنتامایسین نفوذ‌پذیری کمی به نواحی از بدن مانند مایع مغزی نخاعیدارد. این دارو در قسمت کورتکس کلیه باند می‌شود و غلظت آن در این ناحیه زیاد می‌باشد.

موارد مصرف:جنتامایسین برای درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلوکوک ها، استرپتوکوک ها و موارد زیر به کار می‌رود.

درمان بیماری های روده ای و سپتی سمیک، درمان عفونت های بافت نرم، اندومتریت، متریت و پیومترا، درمان باکتریمی و سپتی سمی در کره اسب ها ناشی از E.coliپروتئوس و پزودوموناس، عفونت های ادراری وعفنونت های پوستی.

مقدار مصرف: 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روز اول هر 12 ساعت یک بار و روزهای بعد هر 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز

روش مصرف : به روش عضلانی یا وریدی آهسته تزریق شود.

موارد منع مصرف : در موارد نارسایی کلیه تجویز جنتامایسین  غیر مجاز است. در دام های آبستن استفاده از جنتامایسین ممنوع است. بهتر است در حیواناتی که به منظور استفاده از گوشتشان پرورش داده می‌شوند به کار نرود.

هشدار:جنتامایسین باید در دام های دچار نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.