گروه دارویی:آنتی بیوتیک

شکل دارویی:محلول تزریقی 10، 40، 100 و 250 میلی‌لیتری

ترکیب دارو :

30 mg 

Gentamicin sulate

200 mg

Sulfadimethoxine

40 mg

Trimethoprim

1ml

Excipient q.s

حیوان هدف: گاو، گوسفند، اسب، سگ و گربه

اختصاصات :  جنتامایسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که برروی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی تاثیر می گذارد، همچنین مجموعه سولفادی متوکسین و تریمتوپریم دارای طیف اثر بالایی در مقابل انواع باکتری هاست و مقاومت نسبت به ان به سختی ایجاد می‌شود و لذا ترکیب آنها با یکدیگر اثر سینرژیست بسیار موثری برعلیه باکتری های سیستم ادراری ، تناسلی و اسهال گوساله دارد.

موارد مصرف:

جنتامایسین جزء خانواده آمینوگلیکوزیدها می‌باشد. این دارو با اثر باکتریسیدی روی ریبوزوم‌ها و تداخل در ساخت پروتئین‌های باکتری اثر ضد میکروبی خود را نشان می‌دهد.

موارد مصرف آمینوگلیکوزیدها عمدتاً برروی باکتری‌های گرم منفی است و این دارو همچنین برروی استافیلوکوکها، استرپتوکوک‌ها و پاستورلا نیز موثر است. ترکیب سولفادی متوکسین و تری‌متوپریم‌ها در درمان عفونت های ناشی از باکتری‌های گرم منفی و مثبت و کولی باسیل‌ها موثر است.

همچنین این دارو برای درمان عفونت‌های مجاری تنفسی ، متریت؛ عفونت‌های رحمی، عفونت های کلیوی، عفونت مثانه و به طور کلی دستگاه ادراری ، ورم پستان واسهال در دام های جوان موثر است.

مقدار و روش مصرف: یک میلی گرم به ازاء هر kg10 وزن بدن دام هر 12 تا 24 ساعت یک بار به مدت 3 تا 5 روز به صورت تزریق عضلانی، در عفونت‌های چرکی که به درمان دیر جواب می‌دهندطول درمان ممکن است از 7 روز بیشتر شود در نارسایی های کلیوی دز درمان را باید کاهش داد.

موارد منع مصرف : بهتر است این دارو در حیواناتی که دچار نارسایی کلیوی هستند و همچنین حیوانات آبستن مصرف نشودو یا با احتیاط تحت نظارت دکتر دامپزشک مصرف شود. این دارو به همراه نفروتوکسین ها و همچنین دارو هایی که روی گیرنده های PABAاثر دارند نباید مصرف گردد.

عوارض جانبی : در موارد نادر باعث ایجاد واکنش بافتی در محل تزریق می‌شود.

دوران پرهیز از مصرف:

                                       گوشت: 30 روز

                                        شیر: 4 روز

شرایط نگهداری:دور از رطوبت و حرارت و گرما نگهداری شود.

بسته بندی: ویال های 10، 40، 100 و 250 میلی لیتری