محلول استریل تزریقی جنتامايسين 5%
تركيب:
هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم جنتامايسين مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
جنتامايسين جزء خانواده آمينو گليكوزيدها مي باشد و با اثر بر جزء  30sريبوزوم باكتري و تداخل در ساخت پروتئين ها در ارگانيسم هاي حساس اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهد. جنتامايسين همانند ساير آمينو گليكوزيدها عمدتا بر باكتري هاي گرم منفي نظير اشرشياكلي، كلبسيلا، پروتئوس، پزودوموناس، سالمونلا، انتروباكتر، سراتيا، و شيگلا اثر مي كند. همچنين بر روي برخي از استافيلوكوك ها و استرپتوكوك ها نيز موثر است.‌
در نشخواركنندگان جنتامايسين پس از تزريق عضلاني سريعاً جذب مي شود نيمه عمر آن 1 تا 3 ساعت است دفع دارو از طريق فيلتراسيون كليوي و دفع ادرار مي باشد. دوز 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن هر 8 ساعت در تزريق وريدي يا عضلاني غلظت گردش خوني 5 ميكروگرم در هر ميلي ليتر ايجاد مي كند كه براي اثر بر روي ارگانيسم هاي حساس مورد نياز مي باشد. جنتامايسين نفوذ پذيري كمي درمايعCSF  دارد.‌
موارد مصرف:
در درمان بيماري هاي عفوني حساس به جنتامايسين مانند اكثر باكتري هاي گرم منفي و همچنين برخي استافيلوكوك ها و استرپتوكوك در اسب، گاو، گوساله، گوسفند و بز مانند آنتريت، متريت، باكتريمي، پيومتر، سپتي سمي كره اسب ها و گوساله ها ناشي از پروتئوس و پزودوموناس، عفونت هاي ادراري، پوستي، گوارشي و تنفسي كاربرد دارد.‌
مقدار و نحوه مصرف:
اين دارو به شكل داخل عضلاني يا آهسته وريدي به ميزان 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن. روز اول هر 12 ساعت يكبار و روزهاي بعد هر 24 ساعت به مدت 5-3 روز استفاده شود.‌
شرايط نگهداري:
در دماي 25-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 7 روز پس از آخرين تزريق دارو
شير: 3 روز پس از آخرين تزريق دارو
موارد احتياط:
در دام هاي با نارسايي كليه و دام هاي آبستن توصيه نمي گردد و باعث اثرات اتوتوكسيسيتي، نفروتوكسيسيتي و مهار عصبي- عضلاني با ايجاد فلجي تنفسي مي گردد. ‌
بسته بندي:
ويال هاي 50 ميلي ليتري