محلول استریل تزریقی دینوپروست ترومتامین
تركيب:
‌هر ميلي ليتر از محلول حاوي 5 ميلي گرم ماده دينوپروست (ترومتامين) مي باشد.‌
مكانيسم اثر:‌
پروستاگلاندين به عنوان يك ماده بيولوژيك فعال تقريباً در بيشتر قسمت هاي بدن حيوانات يافت مي شود. پروستاگلاندين ‌α‌F2 يك هورمون لوتئوليتيك است كه باعث از بين رفتن جسم زرد مي شود. ‌
موارد مصرف:‌
براي ايجاد و همزمان كردن فحلي در گاوهاي ماده، تليسه ها و ماديان ها و همچنين براي درمان بيماري هاي توليد مثل دام‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
ايجاد فحلي: با تزريق در گاو ماده (شيري يا گوشتي) در طول مدت فعاليت جسم زرد (فاز لوتئال) بين روزهاي پنجم و پانزدهم علايم فحلي را بعد از 48 تا 72 ساعت نمايان مي كند.‌
همزمان سازي تخمك گذاري: دو تزريق به فاصله 11 تا 12 روز و تلقيح 72 تا 96 ساعت پس از تزريق دوم‌ درمان آنستروس و فحلي خاموش: دينوپروست براي درمان گاوهاي ماده كه علايم مشخصي از فحلي ندارند استفاده مي شود.‌
بعد از اولين تزريق و تحليل جسم زرد علايم فحلي بين 3 تا 4 روز ظاهر مي شود در صورت عدم بروز فحلي تزريق دوم 11 روز بعد تكرار شود.‌
درمان كيست جسم زرد و كيست فوليكول جسم زرد: تزريق دينوپروست به سرعت باعث تحليل جسم زرد شده و فحلي 3 تا 4 روز بعد ايجاد مي شود.‌
درمان عفونت هاي رحمي: تزريق دينوپروست به همراه يك آنتي بيوتيك مناسب داخل رحمي در درمان عفونت هاي حاد و مزمن رحمي به كار مي رود. دينوپروست به طور قابل توجهي باعث بيشتر شدن فعاليت طبيعي دفاعي رحم در بهبود التهاب و عفونت مي شود. اين دارو در درمان پيومتر و آندومتريوز بسيار موثر مي باشد.‌دينوپروست را مي توان براي ايجاد سقط جنين در مواردي مانند موميايي شدن جنين، مرگ جنين و آبستني هاي ناخواسته استفاده نمود. بدين صورت كه با تزريق بين ماه هاي دوم تا ششم آبستني مي توان زايمان را القاء نمود. 4 تا 6 روز بعد سقط ايجاد مي گردد.‌
ايجاد زايمان: با يك دوز تزريق بعد از روز 270 آبستني مي توان زايمان را القاء نمود.‌
تزريق دينوپروست براي درمان حيواناتي كه مبتلا به برگشت فحلي (repeat breeder) مي باشند. باعث ايجاد فحلي موثر مي گردد.‌
دوز درماني براي هر راس گاو (گاو ماده و تليسه) 5 ميلي ليتر (25 ميلي گرم دينوپروست) مي باشد.‌
موارد منع مصرف:‌
دينوپروست در حيواناتي كه از بيماري هاي تنفسي، گوارشي و نارسايي سيستم گردش خون رنج مي برند منع مصرف دارد.
تداخل دارويي:
از تجويز هم زمان اين دارو با داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي اجتناب گردد.‌
عوارض جانبي:‌
عوارض ممكن است 15 دقيقه بعد از تزريق شروع شده تا حدود يك ساعت بعد فروكش نمايد. عوارض احتمالي عبارت است از:‌
اسب: كوليك، تعريق، افزايش ضربان قلب و افزايش تنفس، كاهش درجه حرارت ركتال‌
گاو: در مواردي باعث كم شدن ترشح بزاق، افزايش تنفس و درجه حرارت ركتال مي شود.‌
خانم هاي باردار و افرادي كه مبتلا به بيماري آسم مي باشند از تماس با اين دارو اجتناب كنند.
در صورت تماس دارو با پوست فوراً با آب و صابون شستشو داده شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:‌
گوشت: 24 ساعت‌
شير: مطرح نمي باشد.‌
شرايط نگهداري:‌‌ ‌
دارو در دماي بين30-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري مي شود.‌
بسته بندي:
ويال هاي 10 ميلي ليتري