شكل دارويي:محلول استريل تزريقي

گروه دارويي:پروستاگلندين

تركيب :هرميلي ليتر حاوي 75 ميكروگرم ( 075/0 ميلي گرم) د- كلوپروستنول مي‌باشد.

فارماكولوژي و مكانيسم اثر دارو : لوپروستنول آنالوگ سنتتيك پروستاگلندين F2a   بوده و داراي كليه اثرات آن مي‌باشد.

اين دارو باعث انقباض ميومتر وشل شدن گردن رحم و كاهش حجم رحم گرديده ودر صورت تماس جسم زرد روزهاي 5-4 باعث تحليل آن از نظر عملي و مورفولوژيك مي‌شود.

موارد مصرف دارو :اين دارو در موارد زير مورد مصرف قرار مي‌گيرد.

-اختلالات فيزيولوژيك تخمدان نظير تاخير درتخمك‌ گذاري وعدم تخمك‌گذاري

– تومورهاي تخمداني مزمن وكيست تخمداني فوليكولار

– كنترل بهتر سيكل فحلي در موارد تلقيح مصنوعي

– افزايش قدرت انقباض ميومتر

– آندو متريوز

– عفونت هاي رحمي

– اتمام بارداري و ايجاد سقط در بارداري‌هاي پاتوژنيك

– ناراحتي‌ها و بيماري‌هاي رحمي بعد از زايمان

– اين دارو در گاو، اسب و خوك قابل مصرف مي باشد.

مقدار و روش مصرف دارو :اين دارو به صورت تزريق عضلاني مصرف مي‌شود.

دوز درماني در:

1- گاو 2 ميلي ليتر

2- اسب 1 ميلي ليتر

3- خوك 1 ميلي ليتر

مواردعدم مصرف: در درمان پيومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتياط مصرف گردد زيرا احتمال پريتونيت در اثر پارگي رحم وجود دارد.

PGF2aاز راه پوستي قابل جذب مي‌باشد. لذا در استفاده از آن توسط زنان باردار و يا متبلايان به آسم به دليل ايجاد اسپاسم در برونش ها دقت شود.

در صورت تماس موضع با آب و صابون شستشو داده شده و از دارو هاي بازكننده برونش استفاده گردد. در اسب امكان تعريق، افزايش ضربان قلب و درد شكم وجود دارد.

انتظار مي‌رود اين دسته داروها در حيوانات داراي جسم زرد فعال موثر باشند.

زمان پرهيز از مصرف دارو: زمان دفع دارو از طريق شير 3 ساعت و در گوشت و ساير بافت ها 24ساعت بعد از زمان تزريق مي باشد

شرايط نگهداري دارو: دارو دور از نور و در دماي ( 25-6) درجه سانتيگراد نگهداري شود..