‌گروه دارويي: آنتي بيوتيك

شكل دارويي: پودر استريل قابل تزريق

تركيب دارو : هر ويال حاوي يك يا 3 گرم دي هيدرو استرپتومايسين سولفات مي‌باشد.

مكانيسم اثر: دي هيدرواسترپتومايسين جزو خانواده آمينوگليكوزيدها و با طيف اثر محدود مي‌باشد. اين دارو خاصيت باكتريوسيدي دارد

و با اثر برروي تحت واحد S30 ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين سلول باكتري جلوگيري مي‌كند.

دي هيدرواسترپتومايسين عمدتاً برروي باكتري هاي گرم منفي اثر مي‌كند.

فارماكوكينتيك:دي هيدرو استرپتومايسين سريعاً پس از تزريق عضلاني جذب مي‌شود و در مدت يك ساعت به حداكثر غلظت خوني مي‌رسد.

باقيمانده دي هيدرواسترپتومايسين در كليه تا 90 روز پس از تزريق قابل تشخيص است.

 دارو پس از تزريق سريعاً در سراسر بدن توزيع مي‌شود و در مايع خارج سلولي به مقدار كافي وجود دارد.

اين دارو به پروتئين هاي پلاسما متصل مي‌شود. دي هيدرو استرپتومايسين بدون تغيير و توسط فيلتراسيون گلومرولي با ادرار دفع مي‌شود.

در صورت وجود نارسايي كليه دفع دارو كاهش مي يابد. در مدت كوتاهي بعد از تزريق عضلاني دارو در شير وجود دارد.

موارد مصرف:  از دي هيدوراسترپتومايسين براي درمان عفونت هاي موضعي و عمومي حساس به آن مانند پنوموني، عفونت هاي ادراري و گوارشي، عفونت هاي پوست وزخم، استئوآرتريت، لپتوسپیروز و اكتينومايكوزيس استفاده مي‌شود.

مقدار و روش مصرف:10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 2 تا 3 بار در روز به مدت 3 تا 5 روز به روش داخل عضلاني

عوارض جانبي: مقدار توكسيك اين دارو مي‌تواند باعث آسيب به توبول‌هاي كليه شود.

از مصرف همزمان دي هيدرواسترپتومايسين با ساير آمينوگليكوزيدها بايد اجتناب شود به دليل اينكه اثرات سمي دارو تشديد مي‌شود. ممكن است دارو باعث درد زودگذر در محل تزريق شود.

احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك نسبت به اين دارو وجود دارد.

احتمال بروز اتوتوكسيسيتي متعاقب تجويز اين دارو وجود دارد كه تشخيص باليني مشكل است. همچنين احتمال بلوك عصبي عضلاني وعلائم ناشي از آن وجود دارد.

موارد منع مصرف: در دام هايي كه واكنش ازدياد حساسيت به دي هيدرو استرپتومايسين نشان داده‌اند نبايد مصرف شود. بايد از تزريق وريدي دي‌هيدرواسترپتومايسين اجتناب شود.

در دام‌هايي كه نارسايي كليوي و كبدي دارند نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي: استفاده همزمان دي هيدور استرپتومايسين با فوروزمايد مي‌تواند اثرات اتوتوكسيك آن را تشديد كند و سبب آسيب به تويول كليه‌ها شود.

ممكن است دارو سبب كاهش برون ده قلبي و متعاقب آن كاهش فشار خون و برادي كاردي شود به اين دليل بايد از مصرف آن در دام هاي دچار شوك يا نارسايي شديد قلبي جلوگيري شود.

نكات قابل توصيه: به دليل احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك، بهتر است حيوان بعد از تزريق تحت نظر باشد.

مصرف دوز بيشتر و طولاني مدت دارو به دليل عوارض شنوايي و نوروتوكسيك توصيه نمي‌شود.

زمان پرهيز  از مصرف: گوشت: 30 روز پس از آخرين درمان       شير: 2 روز پس از آخرين درمان

 نگهداري: در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.