دسته‌ دارويي ‌: ويتامين‌ + مواد معدني‌
شكل‌ دارويي‌ : محلول‌ تزريقي‌
تركيب‌ دارو : هر ميلي‌ليتر حاوي‌: :
آهن‌ دكستران             ‌100 ميلي‌گرم‌
مس                             ‌2 ميلي‌گرم‌
كبالت                      ‌0.25  ميلي‌گرم‌
ويتامين‌  B12                    د10 ميكروگرم‌
مكانيسم‌ عمل‌ دارو : كمبود مواد معدني‌ بخصوص‌عناصر كمياو ويتامين‌ها موجب‌ كاهش‌ ناخواسته‌ ونامطلوب‌ توليد مي‌شوند كه‌ اين‌ مسئله‌ به‌ كرات‌ درفارم‌هاي‌ مدرن‌ پرورش‌ گاو به‌ دليل‌ تراكم‌ زياده‌ از حدقابل‌ مشاهده‌ است‌. عناصر كمياب‌ نقش‌ ويژه‌اي‌ را دربسياري‌ از جنبه‌هاي‌ توليدمثل‌ شامل‌ باروري‌ ايفا مي‌نمايند.بين‌ عناصر كمياب‌ مورد نياز بدن‌ آهن‌، كبالت‌ و مس‌داراي‌ نقشي‌ اساسي‌ بدليل‌ عملكردشان‌ در سنتزهموگلوبين‌ مي‌باشند و كمبود آنها منجر به‌ كم‌خوني‌مي‌شود كه‌ مي‌تواند مشكلاتي‌ جدي‌ را به‌ بار آورد.
آهن ‌: در نقل‌ و انتقال‌ اكسيژن‌ به‌ بافت‌ها و عضلات‌ ازطريق‌ هموگلوبين‌، در ذخيره‌ اكسيژن‌ عضلاني‌ از طريق‌ميوگلوبين‌ و براي‌ تمام‌ اعمال‌ اكسيداسيون‌ داخل‌ سلولي‌ ازراه‌ آنزيم‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ آنها را تنظيم‌ كرده‌ و تشكيل‌مي‌دهند، نقش‌ بنيادي‌ دارد. آهن‌ از اجزاي‌ تشكيل‌دهنده‌آنزيم‌هايي‌ مانند سيتوكروم‌ اكسيداز و ديگر آنزيم‌هاي‌تنفسي‌ است‌؛ بنابراين‌ كمبود آن‌ موجب‌ بروز كم‌خوني‌مي‌شود.
مس‌ : اهميت‌ مس‌ براي‌ رشد طبيعي‌، توليد و عملكردتوليدمثلي‌ مشخص‌ گرديده‌ است‌. نقش‌ بيولوژيكي‌ مس‌ به‌دليل‌ عملكرد برخي‌ پروتئين‌هاي‌ واجد مس‌ نشان‌ داده‌مي‌شود. مس‌ در سنتز هموگلوبين‌ و ساير هموپروتئين‌هاضروري‌ مي‌باشد.
كمبود آن‌ موجب‌ اختلالات‌ خونسازي‌آنمي‌ ميكروسيتيك‌ مي‌شود كه‌ دليل‌ آن‌ به‌ شرح‌ ذيل‌است‌: وقتي‌ ميزان‌ مس‌ از حد نرمال‌ آن‌ كمتر باشد ذخيره ‌(گنجايش‌) آهن‌ در مولكول‌ پروتوپروفيرين‌ تغيير كرده‌ وهمزمان‌ با آن‌ ميزان‌ جذب‌ آهن‌ نيز از روده‌ها كاهش‌مي‌يابد به‌ اين‌ دليل‌ در صورت‌ عدم‌ وجود آهن‌، كم‌خوني‌مربوط‌ به‌ كمبود مس‌ پديدار مي‌شود. كم‌خوني‌هايي‌وجود دارد كه‌ به‌ درمان‌ آهن‌ پاسخ‌ نمي‌دهند اما با تجويزمس‌ به‌ درمان‌ پاسخ‌ مي‌دهند.
كبالت ‌: در سنتز ويتامين‌ B12 موثر است‌ كه‌ براي‌ فرايندخونسازي‌ و بدنبال‌ آن‌ پيشگيري‌ از ايجاد كم‌خوني‌ لازم‌مي‌باشد. ويتامين‌ B12 يك‌ ويتامين‌ حاوي‌ كبالت‌ است‌ كه‌براي‌ تبديل‌ ريبونوكلئوتيدها به‌ دزوكسي‌ ريبونوكلئوتيدهادر سلولهاي‌ بدن‌ مورد نياز مي‌باشد. بنابراين‌ ويتامين‌ B12يك‌ ماده‌ اساسي‌ براي‌ بلوغ‌ هسته‌ و تقسيم‌ سلولي‌ است‌ واين‌ ويتامين‌ به‌ همراه‌ آهن‌ اصلي‌ترين‌ بخش‌ گلبول‌ قرمز راتشكيل‌ مي‌دهند. بر همين‌ اساس‌ تركيب‌ ويتامين‌ B12 وآهن‌ از عوامل‌ مهم‌ رشد و خونسازي‌ در دام‌ها به‌ شمارمي‌آيد.
ويتامين‌ B12 با دخالت‌ در ساخت‌ و انتقال‌ گروه‌متيل‌، در متابوليسم‌ چربي‌ها در كبد نيز تاثير مي‌گذارد.همچنين‌ اين‌ ويتامين‌ در تشكيل‌ اسيد پروپيونيك‌ دردستگاه‌ گوارش‌ نشخواركنندگان‌ موثر است‌ و همراه‌ اسيدفوليك‌ و ويتامين‌ C از فاكتورهاي‌ اصلي‌ جهت‌ متابوليسم‌كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها و نوكلئوپروتئين‌ها محسوب ‌مي‌شود.
فارماكوكينتيك ‌: پس‌ از تزريق‌ به‌ روش‌ عضلاني‌،دارو به‌ سرعت‌ به‌ داخل‌ مويرگ‌ها و سيستم‌ لنفاوي‌ جذب‌مي‌شود، دفع‌ دارو سريع‌ بوده‌ و تنها كمي‌ از آن‌ در كبدذخيره‌ مي‌گردد.
موارد مصرف ‌: در كليه‌ بيماري‌هايي‌ كه‌ منجر به‌ايجاد كم‌خوني‌ در گاو، گوسفند، بز، گوساله‌، بره‌ و بزغاله‌مي‌شوند نظير بيماري‌هاي‌ انگلي‌، كمبود ويتامين‌، كمبودعناصري‌ مانند آهن‌، كبالت‌، مس‌ و نيز جهت‌ بهبودعملكرد سيستم‌ توليدمثلي‌ مرتبط‌ با كمبود عناصر كمياب‌مذكور توصيه‌ مي‌گردد.
موارد منع‌ مصرف ‌: در اسب‌ و در حيواناتي‌ كه‌ به‌ آهن‌دكستران‌ حساسيت‌ نشان‌ مي‌هند مصرف‌ نشود.
در حيوانات‌ مبتلا به‌ كم‌خوني‌ نوع‌ عفوني‌ مصرف‌ نشود.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:دارو مي‌بايست‌ از طريق‌ تزريق‌ عميق‌ داخل‌ عضلاني‌تجويز گردد.
گوساله ‌: 10- 5  ميلي‌ليتر در طول‌ هفته‌ اول‌ زندگي‌
بره‌ و بزغاله‌ : 2 ميلي‌ليتر در طول‌ هفته‌ اول‌ زندگي‌
گوسفند و بز : 4-3 ميلي‌ليتر. در تمامي‌ گونه‌ها تزريق‌مي‌تواند در صورت‌ ضرورت‌ پس‌ از 7 روز تكرار گردد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌: مصرف‌ بيش‌ از اندازه‌ مي‌تواندمنجر به‌ ذخيره‌ توكسيك‌ و يا پاتولوژي‌ آهن‌ شده‌ كه‌ به‌شكل‌ هموسيدروز و هموكروماتوز بروز مي‌نمايد،مسموميت‌ حاد ممكن‌ است‌ منجر به‌ ضعف‌ عضلاني‌ و زمين‌گيري‌ و در موارد بسيار حاد منجر به‌ مرگ‌ شود كه‌در چنين‌ حالاتي‌ استفاده‌ از آهن‌ شلاته‌ توصيه‌ مي‌گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌: ندارد.
شرايط‌ نگهداري‌ : در جاي‌ خنك‌ و دور از نورخورشيد نگهداري‌ شود.
بسته‌بندي ‌: ويال‌ 100 ميلي‌ليتري‌.