بلوس آلبندازول‌ 600 ميلي‌گرمي
شکل دارویی : بلوس
تركیب : هر بولوس‌  دایورم 600، حاوي‌ 600 ميلي‌گرم‌ آلبندازول مي‌باشد.
موارد مصرف ‌:
آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لارو، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا، آويتلینا )و ترماتودهای کبدی(فاسیولا)در نشخوارکنندگان می باشد. دايورم‌ 600 ميلي‌گرمي‌ درگاو و گوساله‌ كاربرد بيشتري‌ دارد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
•گاو: 10 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن از طريق خوراكي تجويز شود. (يك بلوس براي هر 60 كيلوگرم وزن بدن).
•گوسفند و بز:‌ 7 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن، از طريق خوراكي تجويز شود. (‌نصف بلوس براي هر 40 كيلوگرم وزن بدن)
نكات‌ قابل‌ توجه :‌
• توصيه‌ مي‌شود در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانيده‌نشود.
• دست‌ها پس‌ از هر مرتبه‌ تماس‌ بابولوس‌ آلبندازول‌ شسته‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌:   :
گوشت:27روز
شیر: 72 ساعت
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی :‌ جعبه های‌ 50 عددي‌