شکل دارویی : بلوس
تركیب:‌ هر بولوس‌ دایورم 152، حاوي‌ 152 ميلي‌گرم‌ آلبندازول مي‌باشد.
موارد مصرف‌:
‌آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لاروهای در حال رشد، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا وپروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا)در گوسفند و بز می باشد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
گوسفند: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله‌ گوارش‌ وتنفس‌، تخم‌ و لارو آنهاو كرم‌هاي‌ پهن‌لوله گوارش، 5 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هربولوس‌ براي‌ 30 كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام) تجویز گردد.
براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 7.5 ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌(هر بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌) تجویز گردد.
بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• بهتر است این دارو‌ در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانده‌ نشود.
• توصيه‌ مي‌شود پس‌ از هر مرتبه‌ تماس‌ بابولوس‌ آلبندازول‌ دست‌ها شستشو داده‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت: 27 روز
 شير: 3روز
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های50 عددي‌