پودر داكسي‌سايكلين‌ 50%
پودر محلول در آب
شکل دارویی :پودر محلول در آب
 تركيب‌ : هر گرم از پودر داکسی سیلین پی حاوي‌ 500ميلي‌گرم‌ داكسي‌سايكلين هایکلیت‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌ : داكسي‌سايكلين‌ بر روي‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌مثبت‌ و گرم‌ منفي‌، مايكوپلاسماها، اسپيروكت‌، كلاميديا وريكتزيا مؤثر است‌.
عليه‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ دو برابر سايرتتراسايكلين‌ها مؤثر است‌.
بهترين‌ تتراسايكلين‌ عليه‌ باكتري‌هاي‌ بي‌هوازي‌ است‌.
مقاومت‌ متقاطع‌ عليه‌ آن‌ كمتر ايجادمي‌شود.
‌ بر‌ E.coli از سايرتتراسايكلين‌هامؤثرتر است‌.
در درمان‌ بيماري‌هاي‌ سيستميك‌ طيور مانند كلي‌باسيلوز بسيار قوي‌ عمل‌ مي‌كند.
مزایا:
– ميزان‌ جذب داکسی سایکلین‌ از دستگاه‌ گوارش‌ بيشتر ازساير تتراسايكلين‌ها می باشد،‌ چون‌ حلاليت‌ آن‌ در چربي‌ زياداست‌.
– ‌ ميزان‌ انتشار آن در بافت‌هاي‌ مختلف‌ بدن‌بسيار زياد است‌.
– ‌ در قلب‌، كليه‌، ريه‌ها، عضلات‌، مايع‌جنب‌ ، ترشحات‌ برونش‌ و مفاصل‌ نفوذ بسيار خوبی دارد.
– طولاني‌ اثرتراز ساير تتراسايكلين‌ها مي‌باشد.
– دفع‌ ادراري‌ آن‌ از ساير تتراسايكلين‌ها كمتر است‌، بنابراين‌ در نارسايي‌هاي‌ كليوي‌ مي‌توان‌ از آن‌ استفاده‌كرد.
– از ساير تتراسايكلين‌ها در آب‌ پايدارتر مي‌باشد.
– ‌ در آب‌هاي‌ سخت‌ پايداري‌ خوبي‌ نسبت‌به‌ ساير تتراسايكلين‌ها دارد.
موارد منع‌ مصرف :‌ در مرغان‌ تخم‌گذاري‌ كه‌ تخم‌ آنهامصرف‌ انساني‌ دارد تجویز نشود.
مقدار و روش مصرف ‌: داكسي‌سايكلين‌ در طيور (جوجه‌هاي‌ گوشتي‌، پولت‌ها و بوقلمون‌)برای درمان موارد زیر کاربرد دارد:
1) CRD ناشي‌ از مايكوپلاسما
2) كلي‌ باسيلوز ناشي‌ از E.coli
3) عفونت‌هاي‌ مفصلي‌
4) سينوويت‌ عفوني‌ طيور
(بيماري‌ تاج‌ آبي‌)
5) وباي‌ طيور ناشي‌ از پاستورلا مولتي‌ سيدا
6) ورم‌ روده‌ نكروتيك‌ ناشي‌ از كلستريديا
7) كوريزاي‌ ناشي‌ از هموفيلوس‌
8) عفونت‌ كيسه‌هاي‌ هوائي‌
9) سالمونلوزيس‌
10) عفونت‌هاي‌ استافيلوكوكي‌
داكسي‌سايكلين‌ ،400-200 ‌گرم  در 1000 لیتر آب‌آشاميدني‌ طيور به‌مدت‌ 4 تا 7 روز تجویز‌ مي‌گردد.
 بهتراست‌ آب‌ مصرفي‌ حاوي‌ دارو طي‌ 12 ساعت‌ مصرف‌گردد و دارو بيش‌ از آن‌ در آب‌ باقي‌ نما ند.
 نکات قابل توجه:
ـ داكسي‌سايكلين‌ قابليت‌ همراهي‌ با تايلوزين‌، تيامولين‌،كليستين‌، باسيتراسين‌، سولفاناميدها (سولتريم‌)،كلرامفنيكل‌، فلورفنيكل‌ و لينكومايسين‌ را دارد.
ـ‌ با كاتيون‌ها (آلومينيوم‌، كلسيم‌، منيزيوم‌،روي‌ و آهن‌) تداخل‌ دارد. ولي‌ تداخل‌ آن‌ از سايرتتراسايكلين‌ها كمتر است‌.
– داكسي‌ سايكلين‌ را مانند همه‌تتراسايكلين‌ها نبایدبا پني‌سيلين‌، سفالوسپورين‌ها وآمينوگليكوزيدها مصرف‌ كرد.
– داكسي‌سايكلين‌ رامانند همه‌ تتراسايكلين‌ها نبايد به صورت توأم با بي‌كربنات‌ سديم‌، كائولين‌،پكتين‌، ساليسيلات‌ و بيسموت‌‌ مصرف‌ كرد.
ـ همزمان‌ با دارو نباید از مكمل‌هاي‌ واجد كلسيم‌، آهن‌ وملين‌هاي‌ حاوي‌ منيزيوم‌ استفاده‌ كرد.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
طیور گوشتی : 4 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه های نيم یک کیلویی