محلول خوراكي داكسي سايكلين 10 %
تركيب: هر ليتر محلول خوراكي داكسي تن‌®  حاوي 100 گرم داكسي سايكلين هايكليت است.
مكانيسم اثر: داكسي تن‌® آنتي بيوتيكي وسيع الطيف است كه با اتصال به تحت واحد s30 ريبوزوم ميكروارگانيسم ها سنتز پروتئين را در آنها مهار و رشد باكتري را متوقف مي كند (يك آنتي بيوتيك باكتريو استاتيك است) داكسي تن‌® بر باكتري هاي گرم منفي ازجمله گونه هاي پاستورلا، سالمونلا،E. Coli  و گرم مثبت مانند گونه هاي استافيلوكوكوس ارئوس، استرپتوكوكوس، كلستريديوم و انواع ديگري از ميكروارگانيسم‌ها شامل مايكو پلاسماها، ريكتزيا، كلاميديا و برخي از تك ياخته ها اثر مي كند.
موارد مصرف: داكسي تن‌® در پيشگيري و درمان كلي باسيلوز،CRD  ناشي از مايكوپلاسما، عفونت‌هاي مفصلي، سينوويت عفوني طيور (بيماري تاج آبي)، پاستورلوز (وباي طيور)، ورم روده نكروتيك ناشي از كلستريديا، كوريزاي عفوني ناشي از هموفيلوس، عفونت كيسه هاي هوايي، سالمونلوز و عفونت هاي استافيلوكوكي كاربرد دارد.
مقدار و نحوه مصرف: در طيور گوشتي 5/0 تا 1 ميلي ليتر از داكسي تن‌®  در هر ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز متوالي استفاده شود. براي اثر بخشي بهتر دارو، بايد آب حاوي دارو، تنها منبع آب در اختيار طيور باشد.
شرايط نگهداري: در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: در طيور گوشتي 5 روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع شود. در طيور تخمگذار كه تخم آنها مصرف انساني دارد مصرف نشود.
تداخل دارويي : با كاتيون ها ، بتالاكتام ها و فلورفنيكل تداخل دارد.
عوارض جانبي: مصرف طولاني مدت داكسي تن‌® ممكن است باعث تغيير در فلور طبيعي دستگاه گوارش شود.
موارد احتياط: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري