محلول استریل تزریقی دی – کلوپروستنول
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 0.075 ميلي گرم دي- كلوپروستنول مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
دي-كلوپروستنول آنالوگ سنتتيك پروستا گلاندين ‌F2α بوده و داراي كليه اثرات آن مي باشد. اين دارو باعث انقباض ميومتر و شل شدن گردن رحم و كاهش حجم رحم گرديده و در صورت تماس با جسم زرد روزهاي 5-4 باعث تحليل آن از نظر علمي و مورفولوژيك مي شود. (اين عمل باعث فحلي دام در فاصله زماني 5-2 روز مي شود).‌
موارد  مصرف:
اين دارو در اسب، گاو، گوسفند و بز قابل مصرف مي باشد.‌
اين دارو در موارد زير مورد مصرف قرار مي گيرد:‌
– اختلالات فيزيولوژيك تخمدان نظير تاخير در تخمك گذاري و عدم تخمك گذاري‌
– تومورهاي تخمداني مزمن و كيست تخمداني و فوليكولار
– كنترل بهتر سيكل فحلي در موارد تلقيح مصنوعي‌
– افزايش قدرت انقباض ميومتر
– آندومتريوز
– اتمام بارداري و ايجاد سقط در بارداري پاتوژنيك‌
– ناراحتي ها و بيماريهاي رحمي بعد از زايمان‌
– عفونت هاي رحمي‌
مقدار و نحوه مصرف:
اين دارو به صورت تزريق عضلاني مصرف مي شود.‌
گاو: 2 ميلي ليتر‌
اسب: 1 ميلي ليتر‌
شرايط نگهداري:
دارو در دماي بين30-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
زمان دفع دارو از طريق شير 3 ساعت و در گوشت و ساير بافت ها 24 ساعت بعد از آخرين تزريق مي باشد.‌
موارد احتياط:
در درمان پيومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتياط مصرف گردد زيرا احتمال پريتونيت در اثر پارگي رحم وجود دارد.
αPGF2 از راه پوستي قابل جذب مي باشد لذا هنگام استفاده از آن توسط زنان باردار و مبتلا به آسم به دليل ايجاد اسپاسم در برونش ها دقت شود. در صورت تماس، موضع با آب و صابون شستشو داده شده و از داروهاي بازكننده برونش استفاده گردد.‌
در اسب امكان تعريق، افزايش ضربان قلب و درد شكم وجود دارد. انتظار مي رود اين دسته داروها در حيوانات داراي جسم زرد فعال موثر باشند.‌
بسته بندي:
ويال هاي 10 ميلي ليتري