شكل دارويي:محلول استريل تزريقي

گروه دارويي: ضد التهاب استروئيدي

تركيب: هر ميلي ليتر حاوي 63/2 ميلي گرم دگزامتازون به صورت فسفات سديم معادل 2 ميلي گرم دگزامتازون مي‌باشد.

مكانيسم اثر دارو: مانند ساير گلوكوكورتيكوئيدها مانع تجمع سلول‌هاي التهابي از جمله ماكرو فاژها و لوكوسيت‌ها در محل التهاب شده و از فاگوسيتوز و آزاد شدن آنزيم‌هاي ليزوزومي جلوگيري مي‌كند و بدون تاثير بر علل التهاب باعث كاهش واكنش‌هاي بافتي در روند التهاب مي‌شود.

مزيت اصلي و مهم اين دارو به انواع مشابه نظير بتامتازون توانايي عبور آن از سدخوني مغز مي باشد.

موارد مصرف دارو:

كتوزگاو

حالات شوك و استرس

آرتريت‌هاي غير عفوني، تاندونيت، استئو آرتريت

التهاب وتر و سينوويال هاي وتري

واژينيت

سندروم آمفيزم ريوي گاو

پنوموني آتيپيك در گاو

مقدار و روش مصرف:اين دارو به شكل عضلاني، داخل وريدي، زير جلدي و داخل مفصلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اسب و گاو :15-5 ميلي ليتر

گوساله،‌گوسفند و بز: 5/2-1 ميلي ليتر

سگ : 1-25/0 ميلي ليتر

گربه:5/0-25/0 ميلي ليتر

موارد عدم مصرف دارو :اين دارو در مواقع وجود عفونت، بدون استفاده از آنتي بيوتيك نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

در سه ماه آخر آبستني در گاو استفاده نگردد زيرا احتمال سخت زايي و يا سقط جنين را افزايش مي‌دهد.

از اين دارو همراه ساير دارو هاي ضدالتهابي غير استروئيد استفاده نشود.

شرايط نگهداري دارو:در دماي(30-5) درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي: اين دارو در ويال هاي 50 ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي‌گردد.