‌گروه دارويي: ضد انگل تك ياخته

شكل دارويي: محلول استريل تزريقي

تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 70 ميلي گرم دي مينازن اسیچورت مي‌باشد.

مكانيسم اثر: اثر ضد تريپانوزومي ديامدين ها مستقمياً به گروه گوانيل مربوط مي‌شود.

حضور دو گروه گوانيل كه توسط زنجيره هيدروكربنه پارافين جدا شده اند، سبب بروز اثرات ضد تريپانوزومي اين دارو‌ها مي‌شود كه البته طويل شدن زنجيره پارافيني اين اثر را به نحو احسن تقويت مي‌كند.

 دي منيازن علاوه بر اثر ضدتريپانوزومي داراي اثر ضد باكتريايي كمي نيز مي‌باشد.

اثر ضد انگلي دي مينازن مربوط به ايجاد تداخل در گليكوليز هوازي و نيز مداخله در فرايند ساخت DNAانگل مي‌باشد.

از آنجايي كه بابزيا و تريپانوزوما جهت انجام گليكوليز هوازي به گلوكز خون ميزبان نياز مبرم دارند، لذا اين داروها بعد از تزريق با ايجاد ممانعت در استفاده انگل از گلوكز ميزبان و نيز ايجاد تغيير در ماهيت نوكلئو پروتئين‌هاي انگل، اثر ضد تريپانوزومي و بابزيايي خود را نشان مي‌دهند.

فارماكوكينتيك:يك ساعت بعد از تزريق دي مينازن حداكثر مقدار خوني آن ايجاد مي‌شود. تنها در سگ حداكثر غلظت خوني 3 ساعت بعد از تزريق ايجاد مي‌شود.

حداكثر غلظت دي مينازن در خرگوش ppm1/1 ، گاوppm6/4تا ppm4 و نشخواركنندگان كوچك( بز ، گوسفند) 9/3 تا 7/6 ppmمي باشد.

حذف دمينازن از خون به صورت دو مرحله اي مي باشد كه براي مرحله ابتدايي نيمه عمر 3/1 است و براي مرحله نهايي نيمه عمر 188 ساعت مي‌باشد.

در گاو دارو به صورت اوليه از طريق ادرار دفع مي‌شود.

موارد مصرف:  اين دارو براي درمان عفونت هاي ناشي از گونه هاي مختلف بابزيا(Babesia)مانند B.equi, B.canis, B.motasi, B.ovis, B.bigmina, B.bovisكاربرد دارد.

همچنين براي درمان تريپانوزوميازيس ناشي از T.congolense, T.vivax, T.bruceiبه كار مي‌رود.

مقدار مصرف:

بابزيوزيس: گاو، اسب، گوسفند ، بز و سگ: 5/3 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن يك دوز

تريپانوزوميازيس: 7 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

روش مصرف: دارو به روش داخل عضلاني يا زير پوستي تزريق شود.

موارد احتياط:از تزريق دارو بيش از 20 تا 25 ميلي ليتر در يك محل خودداري شود. احتمال بروز واكنش هاي موضعي در محل تزريق وجود دارد.

در اسب امكان بروز عارضه جدي وجود دارد بنابراين لازم است اقدامات و مراقبت‌هاي ضروري صورت گيرد.

سميت دارويي:در موارد مصرف دوزهاي متعدد درماني با مقادير زياد دارو در سگ سالم علائم شديد عصبي، خونريزي و ضايعات مشخص مغزي بروز مي‌كند.

 همچنين در سگ‌هايي كه با مقادير زياد يا دوزهاي متعدد درمان شده اند تغييرات دژنراتيو چربي در كبد، كليه ها ،‌ميوكارد، قلب و عضلات مشاهده گرديده است.

در گاو تجويز دوزهاي متعدد دارو دژنراسيون شديدتر چربي و نيز علائم خفيف عصبي نسبت به سگ ها ايجاد مي‌كند.

دوره پرهيز  از مصرف: گوشت و شير : 7 روز پس از آخرين درمان

شرط نگهداري: در جاي خنك (15-8 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شود و از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي: اين دارو در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.