تركيب: هر ليتر محلول خوراكي ديفلو ‌® حاوي 100 گرم ديفلوكساسين است.
مكانيسم اثر:
ديفلو® آنتي بيوتيكي وسيع الطيف از دسته فلوروكينولون ها است كه تاثير خود را بر اساس جلوگيري از فعاليت آنزيمDNA gyrase  موجود در باكتري ها ظاهر مي سازد و آنها را از بين مي برد.
موارد مصرف:
اين دارو بر باكتري هاي گرم منفي، مايكوپلاسماها و بعضي از گرم مثبت ها اثر دارد. ديفلوكساسين داروي انتخابي عفونت ناشي از باكتريE.Coli  و مايكوپلاسما گالي سپتيكوم(CRD Complex)  در مرغ ها و بوقلمون‌ها است. ضمنا”دردرمان پاستورلوز بوقلمون ها نيز استفاده مي شود.
مقدار و نحوه مصرف:
به ميزان 10 ميلي گرم ديفلو® به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده پرنده در هر روز و به مدت 5-3 روز بنا به نظر دكتر دامپزشك توصيه مي شود. به صورت عملي هر نيم ليتر از محلول ديفلوذ بايد در 1000 ليتر آب آشاميدني طيور حل شود. دارو را بايد هر روز به صورت تازه تهيه نمود و در اختيار طيور گذاشت.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
در طيور گوشتي يك روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع شود. در طيور تخمگذاري كه تخم آنها مصرف انساني دارد، مصرف نشود.
تداخل دارويي:
اين دارو با ساير داروهاي دامپزشكي از جمله كوكسيديواستات ها تداخل اثر ندارد و مي تواند هم زمان مصرف شود.مانند ساير فلوروكينولون ها با كاتيون ها و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني يك ليتري