گروه دارويي:ضدعفوني كننده

تركيب :محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري

دي دسيل دي متيل آمونيم كلرايد ( بارداك22)

10 گرم

گلوتارآلدئيد

4 گرم

فرمالدئيد

15/3 گرم

گلي اكسال

2/3 گرم

ايزو پروپيل الكل

5 گرم

مكانيسم اثر: دي دسيل دي متيل آمونيم كلرايد جديدترين تركيب از خانواده آمونيوم چهار تايي بوده و به علت فقدان حلقه بنزني نسبت به ساير تركيبات اين گروه پايدارتر مي‌باشد.

بارداك 22 با تاثير بر ديواره سلولي باعث رسوب سيتوپلاسم مي‌گردد. همچنين ورود آلدئيد ها را به سلول ميكروارگانيسم تسهيل مي نمايد.

تركيبات الدئيدي در دسپاداك موجب اختلال در سنتز DNAو RNAسلول ميكروارگانيسم شده و باعث كوآگولاسيون و دناتوراسيون پروتئين ميكروارگانيسم ها مي‌گردند.

گروه الكل در دسپاداك به عنوان يك تركيب آنتي سپتيك و دترجنت باعث كامل شدن اثرات اين ضدعفوني كننده مي‌گردد.

وجود تركيبات قوي در دسپاداك سبب شده تا عليه طيف بسيار وسيعي از باكتري‌ها، اسپورها، قارچ‌ها، مخمرها، جلبك‌ها و ويروس‌ها موثر باشد.

موارد مصرف:

– صنعت طيور

در كارخانه‌هاي جوجه كشي براي ضدعفوني هچریها

ضدعفوني سالن‌هاي مرغداري

ضدعفوني كاميون هاي حمل و نقل

ضدعفوني قفس‌ها و لوازم مرغداري( آبخوري‌ها، دانخوري‌ها و )

استفاده در حوضچه‌هاي ضدعفوني كننده در ورودي مزرعه و سالن‌هاي مرغداري

ضدعفوني كف پوش ها، چكمه ها

ضدعفوني جايگاه نگهداري دامهاودامپروري

ضدعفوني تانك ها و لوله هاي آب

ضدعفوني حوضچه‌هاي ورودي وسايل نقليه و حوضچه‌هاي عبور دام

ضد عفوني زايشگاه و گوساله داني‌ها و بيمارستان

ضدعفوني چكمه‌ها

– دامپروري

ضدعفوني جايگاه نگهداري دام ها

ضدعفوني تانك‌ها و لوله هاي آب

ضدعفوني‌ حوضچه‌هاي ورودي وسايل نقليه وحوضچه هاي عبور دام

ضدعفوني زايشگاه و گوساله داني‌ها و بيمارستان

ضدعفوني چكمه‌ها

مقدار و نحوه مصرف:

– ضدعفوني سطوح سالن‌ها و ساختمان‌ها (سقف ، ديواره‌ها، كف) پس از شستشوي اوليه با يك دتر جنت ساده و آبكشي .

استفاده از يك ليتر محلول 5/0% دسپاداك، (5/0 ليتر دسپاداك، در 5/99 ليتر آب) براي هر 10 متر مربع به صورت اسپري.

– ضدعفوني وسايل و تجهيزات( آبخوري ها، دانخوري‌ها)

با غوطه وري در محلول1% دسپاداك ( يك ليتر دسپاداك در 99 ليتر آب) به مدت 10 دقيقه

– ضدعفوني وسايل نقليه و تجهيزات ( شخصي، حمل و نقل دان و كود، كاميون و حمل دام):

قبل از حمل دان، جوجه و مواد غذايي و … اسپري دسپاداك 5/0% در تمام سطوح قابل دسترسي داخل باربند و چرخ ها و …

– حوضچه هاي ورودي مزرعه و سالن ها:

استفاده از محلول دسپاداك 1% به صورت دائم و تعويض آن در صورت تغيير رنگ و يا آلودگي محيطي

احتياط:

– از تماس مستقيم دسپاداك با صورت ، مخاطات و چشم ها خودداري گردد.

– دسپاداك قابل اشتعال مي باشد و بايد از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود.

– در موارد تماس با غلظت هاي بالا، سريعاً با مقدار زياد آب شستشو دهيد.

– درب ظروف را كاملاً بسته و در محل خنك نگهداري كنيد.

– از دسترس اطفال دور نگهداريد.

شرايط نگهداري : در ظروف كاملاً دربسته و در محل خنك نگهداري گردد.

بسته بندي: ظروف 5 ليتري سفيد رنگ پلي اتيلني (HDPE)