سوسپانسیون خوراکی  – آلبندازول‌ 2.5%
شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی
تركیب :‌ هر ميلي‌ليتر محلول‌دایورم 2.5%،  حاوي‌ 25 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ آلبندازول مي‌باشد.
موارد مصرف‌: آلبندازول‌ داروي‌ ضد کرم ‌وسيع‌الطيفی است‌‌‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لارو، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،  اوزوفاگوستومم، شابرتیا، تریشوریس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا، دیکتیوکالوس ویویپاروس و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا) در گوسفند، بزو گاو می باشد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
گوسفند  : براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد دستگاه‌گوارش‌، كرم‌ ريه‌ و مونيزيا 5 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هركيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ و براي‌ از بين‌ بردن‌ فاسيولاهپاتيكا 7.5  ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ توصيه‌مي‌گردد.
بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.
گاو و گوساله‌: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد دستگاه‌گوارش‌، تنفس‌ و مونيزيا 7.5 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هركيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ و براي‌ کنترل و درمان‌ فاسيولا سیازیس مزمن، 15ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ توصيه‌ مي‌گردد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• توصيه‌ مي‌شود در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانيده‌نشود.
• قبل‌ از مصرف‌ به‌ خوبي‌ تكان‌ داده‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌
گوشت : 14 روز
شیر : 72 ساعت
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی :‌ بطري‌ يك‌ ليتري‌