محلول خوراکی
شکل دارویی :محلول خوراکی
 تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ديفلوكساسين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف ‌: اين‌ دارو بر باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌،مايكوپلاسماها و بعضي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ مؤثراست‌.
– براي‌ درمان‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مزمن‌ تنفسي‌ ناشي‌ ازگونه‌هاي‌ حساس‌ E.coli و مايكوپلاسما در جوجه‌ها وبوقلمون‌ تجويز مي‌شود.
– همچنين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از پاستورلامولتوسيدا در بوقلمون‌ به‌كار مي‌رود.
موارد منع‌ مصرف :‌
• از مصرف‌ در مرغ‌هاي‌تخمگذار خودداري‌ شود.
• از آن‌جا كه‌ مطالعه‌اي‌ بر روي‌ پرندگان‌ مبتلا به‌ لنگش‌انجام‌ نشده‌ است‌، دايفلوكساسين‌ نبايستي‌ در پرندگان‌داراي‌ علايم‌ ضعف‌ در پا و مبتلا به‌ استئوپورز مصرف‌شود.
  مقدار و روش مصرف ‌: با توجه‌ به‌ ميزان‌ 10%ديفلوكساسين‌ (ماده‌ مؤثره‌) موجود در هر بطري‌، ميزاني‌از دارو (برحسب‌ ميلي‌ليتر) كه‌ بايستي‌ به‌ هر 1000 ليترآب‌ آشاميدني‌ اضافه‌ شود از فرمول‌ زير به‌دست‌ مي‌آيد:
100 × ميانگين‌ وزن‌ هر پرنده (Kg)× تعداد طيور موجود در فارم‌ تقسیم بر كل‌ آب‌ مصرفي‌ روز قبل‌ (ليتر)
ديفلوكساسين‌ از طريق‌ آب‌ آشاميدني‌ و به‌ ميزان‌ 10ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ به ازای‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌ در روزتجويز می گردد.
درمان‌ بايد به‌ مدت‌ 5-3روز متوالي‌ ادامه‌ يابد.
نکات قابل توجه :
• محلول جهت مصرف روزانه باید به صورت تازه تهیه گردد.
• از افزودن‌ محلول‌ دايلوسين‌ به‌ آب‌ حاوي‌ كلر يا پراكسيدهيدروژن‌ خودداري‌ شود.
• افراد حساس‌ به‌ كينولون‌ها، ازتماس‌ با دارو خودداري‌ نمايند.
• به‌ منظور اجتناب‌ ازحساسيت‌هاي‌ دارويي‌، هنگام‌ تجويز دارو از ماسك‌ ودستكش‌ استفاده‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌: از مصرف‌ گوشت‌ طيور وبوقلمون‌ به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ پس‌ از قطع‌ دارو خودداري‌شود.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: بطری یک لیتری