شکل دارویی : پودر محلول در آب

ترکیب : هر کیلوگرم دارو حاوی:

167gr

DANOFLOXACIN MESYLATE

1000gr

EXCIPENT (LACTOSE)qs To

مکانیسم اثر :

دانوفلوکساسین با ممانعت از فعالیت آنزیم DNA gyraseباکتری موجب از بین رفتن آن می‌شود.  دانوسین همچنین روی ارگانیسم های مختلف مقاوم شده در برابر سایر داروها موثر می باشد.

طیف اثر و کارایی:

دانوفلوکساسین  یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف از دسته فلوروکینولون ها می باشد که روی باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسما موثر است.

این دارو همچنین از حاشیه امنیتی خوبی برای مصرف در جوجه ها و مرغهادر سیستم های پرورشی صنعتی وسنتی برخوردار است.

موارد مصرف:

دانوفلوکساسین پودر محلول در آب می‌باشد که جهت کنترل و درمان بیماری های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1- بیماری های ناشی از باکتری اشرشیاکولی(E.coli)شامل عارضه تنفسی حاصل از آن ، تورم کیسه های هوایی، عفونت خونی حاصله از (E.Coli)یا بیماری های حاصله از مشارکت باکتری اشرشیاکولی و گونه های مختلف مایکوپلاسما در مرغ های گوشتی و پولتها  )بیماری‌(CRD Complex

2- مایکوپلاسموز مرغ های گوشتی و پولت ها ناشی از آلودگی به باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکم طی هفته اول زندگی

موارد مصرف:

برای کنترل و درمان  بیماری تنفسی ناشی از باکتری اشرشیاکولی (E.coli)با عفونت توام باکتری اشرشیاکولی و گونه های مختلف مایکوپلاسما (CDR Complex)به میزان 5 میلی‌گرم ادوسین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده روزانه توصیه می‌شود.

میزان مصرف دانوفلوکساسین در آب آشامیدنی جوجه ها برای درمان و کنترل بیماری های ناشی از E.coli,mycoplasma.spp  به مدت 3 روز به قرار زیر می باشد.

وزن پرنده زنده

Kg 1500

Kg 1000

Kg 2500

Kg 1000

Kg 3000

Kg 4000

Kg 5000

Kg 8000

Kg 10000

میزان داروی قابل حل در آب

g 30

g 45

g 75

g 90

g 45

g 120

g 150

g 240

g 300

و یا به روش زیر عمل شود:

2

7 -0

1

21 -8

5/1

35 -22

2

70 -36

در مایکوپلاسموز، طی هفته اول زندگی از دانوسین در آب آشامیدنی با غلظت 50ppmبرای سه روز متوالی توصیه می‌شود.

برای حصول اطمینان از میزان صحیح مصرف دارو، پودر باید طبق دستورالعمل فوق با آب آشامیدنی مخلوط گردد.

توجه:

باید هر روز به آماده سازی تازه دارو مبادرت نمود محتوای آب داروی مصرفی باید به عنوان تنها منبع آب مصرفی پرندگان طی دوره درمان در اختیار آنها قرار داده شود.

توجه:

بهتر است تعداد بسته های مصرفی دارو را ابتدا در 10 لیتر آب به خوبی حل کرده سپس به تانک اصلی آب مصرفی اضافه نمود.

در حرارت محیطی بالای 25 درجه سانتی گراد مصرف آب در پرندگان 70-36 روزه افزایش می یابد. لذا میزان دارو باید براساس طیف سنی 35-22 روز محاسبه مورد مصرف قرار گیرد

توجه: این دارو فقط در آب آشامیدنی طیور قابل مصرف می باشد.

موارد منع مصرف:

– سه روز قبل از کشتار مصرف دارو را قطع نمایید .

– از مصرف دارو در مرغ های تخم‌گذار در حال تولید خودداری شود.

موارد احتیاط:

– پس از آماده ساختن دارو و مصرف آن، دست ها را کاملاً بشویید.

– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تداخل دارویی:

– در طیور علائم مسمومیت و حساسیت ناشی از مصرف دانوفلو کساسین مشاهده نشده و فاقد تداخل دارویی با سایر آنتی بیوتیک ها می‌باشد.

شرایط نگهداری:

– در  دمای پایین تر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بسته بندي: ساشه های آلومینومی 150 گرمی