شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب ‌: هر ساشه‌ 5 گرمي‌ محتوي‌ 1.021گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ كليستين‌ سولفات‌، معادل‌ با 2420000  واحد بين‌المللي‌ كليستين‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌ : كليستين‌ قادر به‌ ازبين‌ بردن‌ كليه‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفيدر محيط‌ روده‌ مي‌باشد و‌ براي‌درمان‌ اسهال‌هاي‌ عفوني‌ گوساله‌ها و بره‌ها به‌خصوص‌اسهال‌هاي‌ ناشي‌ از اشريشياكلي‌ داروي‌ بسيارمناسبي‌ است‌.
موارد منع‌ مصرف ‌: از آن‌جايي‌ كه‌ كليستين‌ همانندبرخي‌ از آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ مشابه‌، نفروتوكسيك‌ ونوروتوكسيك‌ مي‌باشد، توأم‌ نمودن آن‌ باداروهايي‌ كه‌ داراي‌ اين‌ اثرات‌ باشند جايز نيست‌.
تجويزدارو در دام‌هايي‌ كه‌ داراي‌ اختلالات‌ كليوي‌ مي‌باشند، توصيه‌ نمي‌شود.
مقدار و روش مصرف ‌: يك‌ ساشه‌ براي‌ هر 500كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌،به صورت مخلوط‌ با غذا يا آب‌ آشاميدني‌،2 تا 3بار در روزو به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز متوالي‌تجویز گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌: توصیه می شود مصرف دارو 7 روز پیش از ذبح حیوان قطع گردد
           .
شرايط‌ نگهداري‌ : دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي :‌5 ساشه‌ 5 گرمي‌