محلول خوراکی
شکل دارویی : محلول خوراکی
تركيب : هر ميلي‌ليتر دافلور حاوي‌ 100ميلي‌گرم‌ فلورفنيكل‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌ :
فلورفنيكل‌ آنتي‌بيوتيكي‌ وسيع‌الطيف‌مي‌باشد كه‌ بر روي‌ اكثر باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ ، گرم‌ منفي‌و اكثر ميكروارگانيسم‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ كلرامفنيكلمؤثرمي‌باشد. اين‌ دارو جهت‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ و روده‌اي‌ طيور ناشي‌ از E.Coliو سايرميكروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ در برابر فلورفنيكل‌مانندپاستورلامالتوسيدا، پاستورلاهموليتيكا، هموفيلوس‌سومنوس‌، اكتينوباسيلوس‌ پلوروپنومونيه‌، كورينه‌ باكتريوم‌پيوژنز، گونه‌هاي‌ استرپتوكوكوس‌ استافيلوكوكس‌ وكلستريديوم‌ به‌كار مي‌رود.
مقدار و روش مصرف ‌:
محلول‌ دافلوربرای طیور به‌صورت‌خوراكي‌ و از طريق‌ آب‌ آشاميدني تجويزمي‌شود. ميزان‌ مصرف‌آن، 20 ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ به‌ ازاي‌هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده‌ يا به‌ عبارت‌ ديگر يك‌ ليتر محلول‌دافلور در 1000 ليتر آب‌ مصرفي‌ طيور به‌ مدت‌ 5 روزمتوالي‌ مي‌باشد.
نکات قابل توجه :
• اين‌ دارو صرفاً در آب‌ مصرفي‌ طيور گوشتي‌ به‌كارمي‌رود.
• مصرف‌ اين‌ دارو در مرغان‌ مادر و تخمگذاري‌ كه‌تخم‌ آنها جهت‌ جوجه‌كشي‌ و يا مصرف‌ انساني‌ استفاده‌مي‌شود، توصيه‌ نمي‌گردد.
• از مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ باكتريوسيدال‌پرهيز گردد.
• رنگ محلول از زرد روشن تا زرد تیره متغییر بوده و این تغییرات رنگی در اثر بخشی دارو تاثیری ندارد.
زمان‌ پرهيز از مصرف : زمان پرهیز از مصرف گوشت‌ طيور حداقل‌5روز پس‌ از آخرين‌ نوبت‌ تجویز‌ دارو مي‌باشد.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي ‌: بطري های‌ يك‌ ليتري‌