هورمون کاشتنی ملاتونین
ترکیبات: هر ایمپلنت (کاشته) استوانه‌ای زردرنگ حاوی 18 میلی‌گرم ملاتونین می‌باشد.
موارد مصرف: ملاتونین هورمون مترشحه از غده پینه‌آل است که موجب افزایش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد شد و با عملکرد مشابه باعث شروع زودتر فعالیت تولید مثلی، بهبود عملکرد گله و شروع زودهنگام جفت‌گیری می‌گردد.
رگولین برای شروع بره‌زایی به مدت 1 تا یک و نیم  ماه زودتر از زمان طبیعی در گوسفند و بز توصیه می‌شود.
همچنین مصرف رگولین باعث افزایش درصد آبستنی در میش‌ها، افزایش تعداد بره‌های حاصل از آبستنی و همزمانی در جفت‌گیری‌ها و در نتیجه همزمانی در بره‌زایی می‌گردد.
دوز مصرف: یک ایمپلنت (کاشته) برای هر میش و 3 ایمپلنت (کاشته) برای هر قوچ
نحوه مصرف: با استفاده از کارنده رگولین یک کاشته (ایمپلنت) رگولین در نزدیکی پایه گوش میش به صورت زیرجلدی کاشته می‌شود.
زمان‌بندی مصرف:
روز اول : (30 هفته قبل از زمان خاص شروع بره‌زایی): قوچ‌ها و بزهای نر بدلیل دخالت حضور آنها با تخمک‌گذاری از میش‌ها جدا نگه‌داری می‌شوند و برای هر قوچ 3 ایمپلنت در ناحیه قاعده گوش کاشته می‌شود.
روز هفتم: ایمپلنت رگولین در قاعده گوش میش‌ها کاشته شود (هنوز میش‌ها جدا از قوچ‌ها نگه‌داری می‌شوند).
روز 40 تا 49 (49 روز بعد از کاشتن ایمپلنت) قوچ‌ها را وارد گله نمایید. فاصله زمانی بین کاشتن ایمپلنت و قوچ‌اندازی کمتر از 40 روز و بیشتر از 50 روز نباشد. این فاصله بسته به نظر دامپزشک در مناطق مختلف قابل تغییر است.
دوره پرهیز مصرف: ندارد.
موارد هشدار: دور از دسترس کودکان نگهداری شود. فقط مصرف دامی دارد. در گوسفندان نابالغ مؤثر نخواهد بود. خارج از زمان‌های توصیه شده بکار نرود.
بسته بندی: هر بسته حاوی 2 ساشه 25 تایی ایمپلنت (کاشته) می‌باشد.