روکسي سايکلين 500
اکسي تترا سايکلين 50%
پودر محلول در آب
آنتي بيوتيک

 
ترکيب : هرگرم از محصول حاوي 500 ميلي گرم اکسي تترا سايکلين هيدرو کلرايد ميباشد

 
موارد مصرف :
جوجه ها : کنترل سينو ويت عفوني ، بيماري مزمن تنفسي CRD، عفونت کيسه هاي هوايي و وباي طيور .
بوقلمون : کنترل هگزاميتيازيس، سينوويت عفوني و براي بوقلمون هاي در حال رشد جهت کنترل بيماري تاج آبي .

 
ميزان و روش مصرف :
جوجه ها :
کنترل سينوويت عفوني : 200 ـ 100 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل CRD : 400 ـ 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل وباي طيور : 400 ـ 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
بوقلمون:
کنترل هگزاميتيازيس : 200 ـ 100 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل سينوويت عفوني : 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
جهت کنترل بيماري تاج آبي : 55 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن در هر روز.
درمان را به مدت 14 ـ 7 روز براي جوجه و بوقلمون ادامه دهيد .

 
موارداحتياط : دارو دور از دسترس کودکان نگهداري شود .
محلول فقط به اندازه مصرف روزانه تهيه شود و به عنوان تنها منبع آشاميدني در دسترس قرار گيرد و در پرندگاني که براي مصرف انسان تخم مي گذارند ، مصرف نشود .

 
زمان پرهيز از مصرف :
جوجه : صفر روز
بوقلمون : 5 روز

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک( 25-2 درجه سانتیگراد)  و دور از نور خورشيد نگهداري شود .

 
بسته بندي : ساشه هاي 5 + 500 گرمي