رولي ويت 0.5%
مكمل نيم درصد مرغهاي تخمگذار , ويتامينه
پودر مخلوط در دان

 

 

تركيب : هر 2.5 كيلوگرم رولي ويت 0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :

 

 

ويتامين A

I.U.

8800000

ويتامين B5

35000

ميلي گرم

ويتامين D3

I.U.

2500000

ويتامين                B6

2462

ميلي گرم

ويتامين E

I.U.

000 11

ويتامين B9

504

ميلي گرم

ويتامينK3

2200

میلی گرم

ويتامين B

10

ميلي گرم

ويتامين B1

1500

ميلي گرم

بيوتين

150

ميلي گرم

ويتامين B2

4000

میلی گرم

كولين كلرايد

200000

ميلي گرم

ويتامين B3

8000

ميلي گرم

B.H.T

1000

ميلي گرم

 

بدليل اثرات مخرب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها , مكمل نيم درصد مرغ تخمگذار در دو كيسه جداگانه ويتامينه و مواد معدني (رولي ويت و رولي مين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

 

 

موارد مصرف : عوامل استرس زا , توليد متراكم صنعتي طيور , شرايط متفاوت محيطي و بروز بيماريها به طور گريزناپذيري نيازهاي ويتاميني طيور را افزايش مي دهند لذا بكارگيري طيف گسترده و كاملي از ويتامينها در جيره هاي غذايي امري ضروري و مسلم است .

 
ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم رولي ويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) به همراه 2.5 كيلوگرم
رولي مين 0.5% (مكمل مينراله ) در يك تن خوراك .

 

 

موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .
اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در محل خشك و دردماي اتاق نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي