تركيب:هر ميلي ليتر از محصول حاوي400 ميلي گرم سولفاديازين و80 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.

 
موارد مصرف:تركيب سولفاديازين و تري متو پريم حاوي دو جزءِ فعال است كه هر دو در درمان بسياري از گونه هاي باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي موثر بوده و در كنترل بيماريهاي زير در طيور مفيد مي باشد:
كلي سپتي سمي،كوريزاي عفوني،سينوزيت عفوني،وباي طيور، سالمونلوزيس،آرتريت استافيلوكوكي و عفونتهاي باكتريايي ثانويه مربوط به بيماريهاي تنفسي و مايكوپلاسموزيس و نيز عفونتهايي كه متعاقب واكسيناسيون بوجود مي آيد.

 
ميزان و  روش مصرف:

 

طيور:30-15 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن يا 400-200 ميلي ليتر از سوسپانسيون خوراكي در 1000 ليتر آب آشاميدني.درمان را به مدت 5-4 روز متوالي انجام دهيد.

 
موارد احتياط:
قبل از مصرف بطري را تكان داده و از ايجاد كف زياد جلوگيري نماييد.
در هنگام درمان ازاين تركيب به عنوان تنها محلول درماني استفاده نماييد.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
موارد منع مصرف:
در مرغاني كه تخم آنها مورد مصرف انسان قرار مي گيرد نبايد مصرف شود.

 

در موارد حساسيت به سولفاناميدها و در مواقع نارسايي شديد كبدي و يا كم خوني نبايد مورد استفاده قرار بگيرد.

 
زمان پرهيز از مصرف:گوشت پرندگاني كه با اين دارو درمان شده اند در مدت درمان و نيز 5 روز پس از درمان  نبايد به مصرف انسان برسد.

 
شرايط نگهداري:در جاي خنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود.