روتادین 100
محلول ضدعفونی کننده پوویدون آیوداین 10%

 
دسته دارویی: ضدعفونی کننده

 
ترکیب: هر لیتر از این محلول حاوی:
– 100  گرم پوویدون آیوداین

 
موارد مصرف:
اين محلول يك ضدعفوني كننده وسيع الطيف است كه بر ضد انواع ميكرواورگانيسمها از قبيل باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي و اشكال وجتاتيو باكتريها، ويروسها، قارچها و كپكها موثر مي باشد. اين محلول بدون رقيق سازي براي ضدعفوني زخمها، خراشها، بريدگيها و سوختگيهاي سطحي، ضدعفوني سطح خارجي پستان و محل جراحي قبل و بعد از جراحي استفاده مي شود.
اين محلول بصورت رقيق شده جهت ضدعفوني جايگاه دام و طيور، تجهيزات و قفسها و فضاي مرغداري و نيز لوازم شيردوشي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

مقدار و روش مصرف:
جهت ضدعفوني زخمها و وسايل و تجهيزات مرغداريها و دامداريها طبق دستورالعمل زير مورد استغاده قرار مي گيرد:
1. بدون رقيق سازي و بطور مستقيم براي ضدعفوني زخمها، بريدگيها و خراشيدگيها مورد استفاده قرار مي گيرد.
2. براي ضدعفوني تجهيزات و قفسها و فضاي مرغداري از محلول رقيق شده 2.5% بمدت 20 دقيقه مورد استفاده قرار مي گيرد.
3. جهت ضدعفوني محيط جوجه كشي، مرغداري و گاوداري با رقت 10% و بصورت اسپري مورد استفاده مي باشد.
4. جهت شستشوي پستان دام قبل از شيردوشي به نسبت 1 به 10 و جهت انجام تيت ديپ نسبت 1 به 4 مورد استفاده مي باشد.

 

 

موارد منع مصرف:
از اين محلول جهت ضدعفوني زخمهاي عميق و وسيع استفاده نشود. در دوران بارداري استفاده نشود و در نوزادان بعلت ايجاد هيپوتيروئيديسم منع مصرف دارد.

 
موارد احتياط:
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
از تماس مستقيم با چشم و غشا ء هاي مخاطي جلوگيري شود و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.
از استنشاق بخارات اين محلول بدليل بروز برونشيت و ساير عوارض ريوي جلوگيري گردد.
از رقيق سازي با آب با دماي بيش از 40 درجه سانتيگراد جلوگيري گردد.
در صورت بلع اين محلول مي توان از محلول تيو سولفات سديم 1% جهت تبديل يد به يديد استفاده كرد.

 
تداخل داروئی:
از استفاده همزمان با حشره كشها و مواد شيميايي و مواد قليايي خودداري گردد.

 

 

شرايط نگهداری:
در جای خشک وخنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری  شود.

 

 

زمان پرهيز از مصرف:
ندارد

 
بسته بندی: بطري 250 و 4000 ميلي ليتري