روبومين 0.5%
مكمل نيم درصد جوجه هاي گوشتي , مينراله
پودر مخلوط در دان

 

 

تركيب : هر 2.5كيلوگرم روبومين 0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :
منگنز        200 99        ميلي گرم                     يد                      990          ميلي گرم
آهن          000 50        ميلي گرم                    سلنيوم                200          ميلي گرم
روي          700 84        ميلي گرم                    كولين كلرايد          000 250    ميلي گرم
مس          1000          ميلي گرم
بدليل اثرات خوب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها , مكمل نيم درصد جوجه هاي گوشتي در دو كيسه جداگانه ويتامينه و مينراله (روبوويت و روبومين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

 

 

موارد مصرف : وجود مواد معدني براي ادامه حيات ضروري است , چراكه جز لاينفك بسياري از واكنشهاي بيوشيميايي لازم براي ادامه حيات هستند .
همچنين وجود مواد معدني براي ساخت و حفظ اجزاي ساختمان استخوان بندي , براي حفظ تعادل اسمزي در بافتها , براي فعاليت سلولي و توزيع آب و برخي از كاركردهاي اختصاصي آنزيمها در واكنشهاي بيوشيميايي حياتي است .

 
ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم روبومين 0.5% (مكمل مينراله ) به همراه 2.5 كيلوگرم روبويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) در يك تن خوراك .

 

 

موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .
اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در محل خشك و در دماي اتاق نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي