ضد انگل – بلوس خوراکی
گروه دارویی: ضد انگل
شکل دارویی: بلوس خوراکی
ترکیب: هر بلوس حاوی 150 میلی گرم رافوکساناید می باشد.
مکانیسم اثر:مکانیسم این دارو مشخص نشده است.
فارماکوکینتیک:
رافوکساناید احتمالاً از روده باریک جذب می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی دارو بین 48 -24 ساعت پس
از تجویز خوراکی اتفاق می افتد.
این دارو در گاو و گوسفند بطور جزئی متابولیزه شده و نیمه عمر نهایی آن طولانی (حدود 17 روز) می باشد بنابراین اثر بخش مطلوبی بر علیه کپلکهای نابالغ دارد.
موارد مصرف :
برای درمان بیماری های فاسیولوز و همونکوز در گاو، گوسفند و بز مصرف می گردد. تجویز اصلی این دارو در مواردی است که منظور از بین بردن کرمهای بالغ ( کرم های بزرگتر از 4 هفته در گوسفند و بز و 8 هفته در گاو) باشد، ضمنا پس از سپری شدن 3 هفته از درمان برای از بین بردن کرم هایی که دارو بر آن ها موثر واقع نشده تجویز مجدد آن ضروری می باشد.
مقدار و روش مصرف :
مقدار خوراک درمانی رافوکساناید7.5میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام به صورت خوراکی و یک بار می باشد، یا به ازای هر 20 کیلوگرم وزن زنده دام یک بولوس خوراکی 150 میلی گرمی یک بار خورانده شود. تکرار درمان پس از 3 هفته ضروری است.
اثرات جانبی:  ضریب  بی خطری ( حداکثر دوز قابل  تجویز دوز های  mg/kg  58 در  گاو  و  یا mg/kg د45 در گوسفند فاقد اثرات ناخواسته است . دوز mg/kg د80 موجب بی اشتهایی و اسهال در دام می گردد .
تجویز مقادیر بالاتر از mg/kg د45 در گوسفند ودوز واحد mg/kg د125 در گاو باعث بروز آسیب های چشمی (کوری و کاتاراکت ) می شود .
به طور کلی رافوکساناید در دوزهای درمانی نزد گوسفند و گاو (برای تمام سنین ) بی خطر می باشد .
زمان پرهیز از مصرف:  گوشت 28 روز
شرایط نگهداری: در مکان خشک و در دمای بین 10 تا25 درجه سانتی گراد و دوراز نورنگهداری شود.
بسته بندی: بلیستر 10 عددی، جعبه 50 عددی