شامل ماده موثره Beta –Glucans   كه  باعث هيدروليز Beta –Glucans   شده و در نتيجه موجب كاهش و  يسكوزيته گوارشي  طيور در هنگام استفاده از جيره غذائي سويا و جو شده و همچنين موجبات كاهش پلي  ساكاريدهاي غير نشاسته اي محلول در آب را در هضم جيره غذائي طيور فراهم  مي آورد .
ماده موثره Cellulse  كه از هيدروليز Cellulse و ماده موثر Protease كه از هيدروليز  پروتئين بدست مي آيند قابل استفاده در خوراك طيور در انواع مختلف مي باشند .
 آناليز محصول :

Beata –Glucanas  Activity  (not less than) . . . . . .   600/000 units1 / kg(Bacilhus subtilis, Trichoderma longibrachiatum)

Protease Activity (not less than). . . . . . . . . . 40/000 Hemogolobin units2 / kg (Bacilhus subtilis, Aspergillus oryzae)

Cellulas Activity (not less than). . . . . . . . . . 400/000 Cellulse units3 / kg(Trichoderma longibrachiatum, Aspergillus niger)

اجزاء تركيبات:
DDGS محلول ذرت – منيزيم ميكا  – عصاره تخمير شده با سيلوس – عصاره تخمير خشك شده آسپرژيلوس اوريزا  – عصاره تخمير خشك شده   Trichoderma longibrachintum  –  عصاره تخمير خشك شده آسپرژيلوس نيگر  – كلسيم كربنات  – سديم سيلكو آلومينات  و روغن معدني
روش مصرف:
طيور (غذاي آماده ) 250 تا 500 گرم در تن غذاي آماده طيور مخلوط شود .
نکات قابل توجه :
– يك واحد Beata –Glucanase   در شرايط 6.5 PH و دماي 40 سانتي گراد باعث رها شدن يك ميكرومول قند (گلوكز) در دقيقه خواهد شد .
– يك واحد هموگلوبين Protease در دماي  40 سانتي گراد و 4.7 PH  ظرف مدت يك دقيقه باعث توليد Hydrolysate   مي شود كه در شرايط  275 نرمال متر يك موجب  جذب محلول  1.1 ميكروگرم در هر ميلي ليتر Tyrosine  در محيط 0.006  نرمال اسيد هيدروكلريك خواهد شد.
– يك واحد Cellulase در شرايط 40 سانتي گراد و 4.5 PH ودر مدت 1 تا 5 دقيقه موجب توليد نسبي سياليت شده و از چسبندگي در روده جلوگيري مي كند .
شرایط نگهداری :در جاي خشك ، خنك و در بسته نگهداري شود .