موارد مصرف: روکسامین( پریمیکس روکسارسون 5%) فراورده ای است که مصرف آن علاوه بر تسریع سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد جوجه های گوشتی و بوقلمون و پیشگیری از بروز تلفات ناشی از استرس گرمایی در شرایط پرورش آب و هوای گرم به طور کاملاً معنی داری موثر بوده و با مکانیسم تاثیر بر مرحله سیر تکاملی اسپوروزوئیت ایمریاها نه تنها باعث کنترل بیماری کوکسیدیوز شده بلکه موجبات تقویت اثر سایر کوکسیدیوسیدها و کوکسیدیو استات ها را به طور همزمان فراهم می نماید و به عنوان یک محرک رشد کاربرد دارویی دارد.

دسته دارویی   : مکمل افزودنی به خوراک
ترکیب  : هر کیلوگرم از مکمل روکسامیون حاوی 50 گرم ماده موثر روکسامیون (3nitro-4-hydroxy phenyl arsenic acid)  می باشد.
مکانیسم اثر :
A – اثرات محرک رشد و بهبود ضریب تبدیل روکسارسون
* روکسامین با مکانیسم های زیر:
1- تاثیر بر متابولیسم پروتئین ها
2- بهبود جذب مواد غذایی در روده
3- مهار تولید آمونیاک در روده بزرگ
موجب افزایش سرعت رشد در جوجه های گوشتی و بوقلمون می‌شود.
B- اثرات ضد کوکسیدیوز و کمک به اثر بخشی سایر کوکسیدیوز های موجود در بازار روکسامین با مکانیسم تاثیر بر مرحله سیر تکاملی اسپوروزوئیت ایمریاها دارای اثرات ضد کوکسیدیوز می باشد.
طیوری که در جیره غذایی آنها روکسامین وجود داشته است در مقایسه با طیوری که این افزودنی را دریافت ننموده اند دارای 4/2 درصد افزایش وزن 8/3 درصد بهبود ضریب تبدیل و 2/0درصد تلفات کمتر بوده اند و نهایتاً نتیجه گیری شده که استفاده از افزودنی روکسامین در بهبود تولید کاملاً موثر بوده است. همچنین در ادامه گزارش تحقیقات مذکور به صراحت عنوان شده است که استفاده از افزودنی روکسامین برروی دفع اووسیت در هر گرم مدفوع همراه با مصرف کوکسیدیو استات ها بسیار موثر و از نظر آماری معنی‌دار بوده است.
میزان مصرف  : مقدار مصرف روکسارسون 50 PPM  توصیه   می‌شود که برای این منظور 1 کیلوگرم روکسارسون 5% را با یک تن خوراک به خوبی مخلوط نموده و در طی دوره پرورش مصرف را ادامه دهید.
زمان پرهیز از مصرف  : 5 روز قبل ازکشتار طیور مصرف روکسامین را قطع نمایید.
موارد عدم مصرف  : مصرف این مکمل در مرغ های تخمگذار که تخم مرغ آن مصارف انسانی دارد توصیه نمی شود.
بسته بندی  : روکسامین 5% در بسته های 5 کیلوگرمی تولید و عرضه می‌شود.