شکل دارویی: قرص
تركیب‌ : هر قرص‌ حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ ‌ فبانتل‌ مي‌باشد.
موارد مصرف ‌: اين‌ دارو روی مراحل نوزادی و بالغ نماتودهای لوله گوارش (تريكوسترونژيلوس، همونكوس، استرتاژيا، تلادورساژیا،نماتوديروس،اوزوفاگوستومم، شابرتيا ، بونوستومم‌ )، نماتودهای ریوی (پروتوسترونژیلوس، ديكتيوكولوس )و سستودهای لوله گوارش(مونیزیا و هلیکومترا )در گوسفند، بزو گاو اثر دارد.
مقدار و روش‌ مصرف : به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌ 5 ميلي‌گرم‌ فبانتل( يا طبق‌ جدول‌ ذيل)‌ از راه‌خوراكي‌ تجویز می گردد:
گوسفند و بز:
تا 20 كيلوگرم‌ يك‌ قرص‌
21   تا 40 كيلوگرم‌ دو قرص‌
 41  تا 60 كيلوگرم‌ سه‌ قرص
گوساله و گاو :7.5 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ به ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زندة‌‌دام‌ (يك‌ قرص‌ به ازای‌ 15 كيلوگرم‌ وزن‌ زندة‌ دام‌)
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• فبانتل‌ داروي‌ كاملاً بي‌خطری است‌.
• در آلودگي‌هاي‌ گوساله‌ و گاو به‌ لارو استرتاژيا استرتاژی، ميزان‌مصرف‌ دارو به‌ 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌افزايش‌ داده‌ شود.
• درآلودگي‌‌ گوسفند و بز به‌ نماتودهای ریوی نظیرپروتوسترونژیلوس و سیستوکولوس ميزان‌ مصرف‌ دارو به‌ دو برابرافزايش‌ داده‌ شود.
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ 100 عددي