رولي مين 0.5%
مكمل نيم درصد مرغهاي تخمگذار , مينراله
پودر مخلوط در دان

 

 

تركيب : هر 2.5 كيلوگرم رولي مين 0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :
منگنز        000 75        ميلي گرم                    يد                  868           ميلي گرم
آهن         000 75        ميلي گرم                    سلنيوم           200           ميلي گرم
روي         000 60        ميلي گرم                    كولين كلرايد     000 200     ميلي گرم

 

بدليل اثرات مخرب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها , مكمل نيم درصد مرغ تخمگذار در دو كيسه جداگانه ويتامينه و مواد معدني (رولي ويت و رولي مين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

 

 

موارد مصرف : وجود مواد معدني براي ادامه حيات ضروري است , چراكه جز لاينفك بسياري از واكنشهاي بيوشيميايي لازم براي ادامه حيات هستند .
همچنين وجود مواد معدني براي ساخت و حفظ اجزاي ساختمان استخوان بندي , براي حفظ تعادل اسمزي در بافتها , براي فعاليت سلولي و توزيع آب و برخي از كاركردهاي اختصاصي آنزيمها در واكنشهاي بيوشيميايي حياتي است .

 
ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم رولي مين 0.5% (مكمل مينراله ) به همراه 2.5 كيلوگرم رولي ويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) در يك تن خوراك .

 

 

موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .
اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در محل خشك و دردماي اتاق نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي