تركيب: حاوي استبوتيلات(استيل بوتيل سيترات) مي باشد.

 
موارد مصرف:از روترول مي توان براي درمان نفخ كفي و گازي در نشخواركنندگان استفاده نمود.

 
ميزان و  روش مصرف:
گاو: 30-20ميلي ليتر از روترول را مقداري آب مخلوط نموده  به آهستگي خورانيده شود.
گوسفند: 10-5 ميلي ليتر از روترول را مقداري آب مخلوط نموده  به آهستگي خورانيده شود.
در صورت نياز مي توان 10 روز بعد تكرار كرد.

 
موارد احتياط:
توصيه مي شود همزمان با روترول بعلت افزايش ترشح هيستامين در هنگام نفخ از آنتي هيستامين بصورت تزريقي استفاده گردد.
استفاده از روترول در گاوهاي آبستن و شيري مجاز مي باشد.
بهتر است روترول با لوله معدي خورانيده شود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
24 ساعت قبل از كشتار.

 
شرايط نگهداري:
محلول مي با يستي  در مكاني خشك ، خنك(15-25 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شود.