روبوويت  0.5%
مكمل نيم درصد جوجه هاي گوشتي , ويتامينه
پودر مخلوط در دان

 

 

تركيب : هر 2.5 كيلوگرم روبوويت 0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :

 

 

ويتامين A

I.U.

9000000

نيكوتينيك اسيد

29700

ميلي گرم

ويتامين D3

I.U.

2000000

ويتامين          B6

2940

ميلي گرم

ويتامين E

I.U.

36000

اسيد فوليك

1000

ميلي گرم

ويتامينK3

2000

ميلي گرم

ويتامين B12

15

ميلي گرم

ويتامين B1

1750

میلی گرم

ويتامينH2

100

ميلي گرم

ويتامين B2

6600

میلی گرم

كولين كلرايد

250000

ميلي گرم

كلسيم پانتوتنات

9800

ميلي گرم

B.H.T

1000

ميلي گرم

بدليل اثرات مخرب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها , مكمل نيم درصد جوجه های گوشتی در دو بسته بندي جداگانه ويتامينه و مينراله (روبوويت و روبومين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

 

 

موارد مصرف : عوامل استرس زا , توليد متراكم صنعتي طيور , شرايط متفاوت محيطي و بروز بيماريها به طور گريزناپذيري نيازهاي ويتاميني طيور را افزايش مي دهند لذا بكارگيري طيف گسترده و كاملي از ويتامينها در جيره هاي غذايي امري ضروري و مسلم است .

 
ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم روبوويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) به همراه 2.5 كيلوگرم روبومين 0.5%
(مكمل مينراله ) در يك تن خوراك .

 
موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .
اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در محل خشك ودر دماي اتاق نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي