پودر مخلوط در دان مولتی‌آنزیم

منشاء: قارچ پنیسیلوم فوتیکلوسوم

ترکیب : هر گرم مولتی آنزیم روابیو 10% حاوی 2200 واحد Viscoآنزیم زایلاناز و 200 واحدACLآنزیم بتاگلوکاناز، همچنین دارای آنزیم های دیگر نظیر سلولاز، پکتیناز، پروتئازو ماناناز می باشد.

موارد مصرف :  آنزیم روابیو دارای 19 فعالیت آنزیمی مختلف می باشد که به صورت سینرژیسمی طیف وسیعی از ترکیبات ضد تغذیه ای را در مواد خوراکی مختلف نظیر گندم، جو و کنجاله های گیاهی تجزیه کرده و قابلیت هضم آنها را افزایش می‌دهد.

مزایای آنزیم روابیوا :

– افزایش انرژی متابولیسمی جیره به میزان 160-65 کیلوکالری در هر کیلوگرم جیره

– بهبود قابلیت هضم آمینواسیدها به میزان 1 تا 2 درصد

– بهبود ضریب تبدیل به میزان 2 تا 5 درصد

– کاهش رطوبت بستر و آمونیاک تولیدی

– کاهش تعداد تخم مرغ های شکسته و کثیف

– کاهش قیمت جیره

مقدار مصرف: 50 گرم در هر تن خوراک جوجه‌های گوشتی ، تخمگذار، مادر و بوقلمون

شرایط نگهداری  : درجای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی