تركيبات: هر ميلي ليتر رسپتال حاوي 4 ميكروگرم بوسرلين است. بوسرلين، آنالوگ سنتتيك هورمون آزاد كننده گونادوتروپين (GnRH) مي باشد.

 
حيوانات هدف: گاو، ماديان و خرگوش

 
موارد مصرف: درمان كيست تخمداني و اختلالات باروري
گاو: 5-2.5 ميلي ليتر
ماديان: 5 ميلي ليتر (2 بار به فاصله 24 ساعت تزريق شود)
خرگوش: 0.2 ميلي ليتر

 
روش مصرف: بهترين روش مصرف رسپتال، تزريق عضلاني مي باشد. همچنين مي توان اين هورمون را به روش تزريق وريدي يا زيرجلدي نيز تجويز نمود.

 
منع مصرف: ندارد

 
دوره پرهيز از مصرف: ندارد

 
نگهداري: در دماي كمتراز 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي: ويال 10 ميلي ليتري