خصوصيات:

آنزيم مولتي محتوي مجموعه اي از آنزيم هاي مختلف با فعاليت كربوهيدراز كه به روش تخميزي از قارچ هاي Aspergillus niger، سوش انتخاب شده Asperigillus Oryzaeتوليد مي‌گردد.

آنزيم مولتي ZY Multiپلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي مانند زايلنز Xylans، بتاكلوكز β –glucanseآرابانز Arabansكه در پوسته تمام غلات، كنجاله ها و ساير مواد پروتئيني با منشاء گياهي وجود دارد را هيدروليز مي نمايد.

آنزيم مولتي ZY Multiمحتوي آنزيم هايي چون آلفاآمايلاز α- amylaseهمي سلولز Hemicellulase، پكتازPectinase، آلفاگالاكتوسايدز α- galactosidaseو پروتوآز Protoeaseاست.

كاربرد آنزيم مولتي ZY Multiمناسب براي فرمول دان بر پايه گندم، ذرت، كنجاله آفتابگردان، كنجاله سويا و ساير منابع پروتئين گياهي است. كاربرد آنزيم فوق برروي ساير غلات نيز موثر است.

خصوصيات فيزيكي آنزيم  :

آنزيم مولتي لوهمن ZY Multiمانند ساير آنزيم هاي لوهمن داراي پوشش نگهدارنده به فرم گرانول با پوشش ضد حرارت Micro Coatingتوليد مي‌گردد.

رنگ آن قهوه اي كم رنگ و بدون بو است. فعاليت آنزيم مولتي ZY Multi= 1 گرم آنزيم مولتي محتوي

Xylanase (IUB 3.2.1.8) 200 FXU

β –glucanse(IUB 3.2.1.6) 21FBG

β –glucanse(IUB 3.2.1.4) 50FBG

α- amylase (IUB 3.2.1.1.) 5U

Hemicellulase 1.250 PSU 30000VHCU

α- galactosidase 3 GALU

Protease 260U

مقدار مصرف: دز نرمال آنزيم 500 گرم در هر تن مي‌باشد. مقدار مصرف آنزيم با تغييرات در فرمول دان نيز قابل تغيير است.

جهت نتيجه بهتر توصيه مي‌گردد با متخصصين تغذيه طيور و دامپزشكان مشورت نماييد.

ثبات آنزيم: به دليل پوشش ضدحرارت آنزيم هاي لوهمن كه با استفاده از روش(Superior Coating Technolog)آنزيم تا درجه حرارت 85 درجه و طي مراحل ساخت دان پليت خصوصيات خود را حفظ مي نمايد.

در شرايط نگهداري مناسب آنزيم خصوصيات خود را تا 24 ماه بعد از توليد نيز حفط مي نمايند.

نگهداري:  در جاي خشك و تاريك كيسه آنزيم را بسته نگهداري كنيد

بسته بندي:  در كيسه هاي 10 و 25 كيلويي خالص