در این مطلب تصاویری از اناتومی اسکلت ، ماهیچه و موقعیت اناتومیکی اندام هی گربه ا قرار گرفته است.

توضیحات کلی در رابطه با اسکلت گربه :اسکلت گربه تقریبا از 234 قطعه استخوان تشکیل شده است.

پاهای گربه امکان پرش تا ارتفاع 2 متر را برای آن فراهم می آورند. دست ها می توانند در هر جهتی چرخش داشته باشند. سر نیز می تواند به سرعت و به طور کامل در هر جهتی بچرخد. ستون فقرات گربه نسبت به سایر حیوانات اهلی دارای قابلیت تحرک بیشتری است، چنانکه اگر کسی فقط ماری شکل دم گربه نگاه کند متوجه انعطاف پذیری ستون فقرات این حیوان می شود. شباهت های زیادی بین استخوان های انسان و گربه وجود دارد که از آن جمله وجود دو استخوان ترقوه در اسکلت استخوانی کربه می باشد.

CatSkeleton skelet of catساختار ماهیچه

Cathead17موقعیت اناتومی اندام ها

cat