دسته دارويي: آنتي بيوتيک خوراکي

شکل دارويي: محلول خوراکي

ترکيب:

Enrofloxacin………………………………………… 100 mg

:Excipients

s.q.f. ………………………………………………….……..1 ml

 

انروفلوکساسين دارای طيف فعاليت وسيعتری نسبت به ترکيبات مادر (nalidixic acidو pipedimic acid) بوده و انتشار بافتي بسيار بالايي در بدن دارد.

همچنين يکي از متابوليت های اصلي آن (سيپروفلوکساسين) به طور گسترده اي در طب انساني به کار مي رود. پس از استفاده خوراکي، انروفلوکساسين به خوبي در حيوانات هدف جذب شده و در بافت ها گسترش يافته که بيشترين ميزان غلظت آن در کبد و کليه گزارش شده است.

دفع آن نيز سريع و از طريق ادرار و مدفوع است، هرچند به طور اوليه از طريق فيلتراسيون گلومرولي و ترشح توبولي دفع مي گردد.

به طور کلي خانواده فلوروکوئينولون ها از طريق مکانيسم وابسته به غلظت در عفونت های ناشي از باکتري های گرم مثبت اثر خود را اعمال کرده و بنابراين، موفق ترين درمان ها، روش هايي هستند که در آن غلظت های بالای پلاسمايي به وجود مي آيد.

مکانيسم عمل:انروفلوکساسين خاصيت باکتری کشي خود را از طريق مهار DNA gyraseميکروبي انجام داده و مرگ سلولي باکتري های حساس 20 تا 30 دقيقه بلافاصله پس از در معرض قرار گرفتن با آن صورت مي گيرد.

اين ترکيب در هردو فاز ساکن و فاز رشد همانندسازی باکتريايي فعال بوده و بر روی بسياری بيماری ها از جمله کلي باسيلوز، سالمونلوز، کوريزا، عفونت های استافيلوکوکي و مايکوپلاسموسيز (CRD) در طيور موثر است.

موارد مصرف: اين ترکيب به صورت تزريق زيرپوستي در گاو، داخل عضلاني در خوک و خوراکي در طيور، بوقلمون، خوک و گاو استفاده شده و برای درمان عفونت های ناشي از باکتري های گرم مثبت و گرم منفي در دستگاه تنفسي و لوله گوارش مانند:

 Pseudomonas aeruginosa، Klebsiella spp.، و Mycoplasma spp.، Escherichia coli، Enterobacter، Campylobacter، Shigella، Salmonella، Aeromonas، Haemophilus، Proteus، Yersinia، Serratia، Vibrio، Chlamydia trachomatis،Mycoplasma،  Mycobacterium sppکاربرد دارد.

موارد منع مصرف و تداخل های دارويي:

انروفلوکساسين بر روی عفونت های ناشي از باکتري های بي هوازي موثر نبوده، بنابراين در صورت بروز عفونت های ناشي از آن ها نبايد مصرف شود.

اين ترکيب با دسته های دارويي ماکروليدها، تتراسايکلين هاو کلرامفنيکل ها و داروهای ضدالتهاب غيراستروئيدی (NSAIDs) نيز تداخل داشته و مصرف همزمان آن ها نيز توصيه نمي شود.

همچنين ترکيبات دارای منيزيم، کلسيم و آلومينيوم، روی در صورت مصرف همزمان موجب کاهش جذب انروفلوکساسين مي شوند.

زمان پرهيز:

گوشت: 12 روز، تخم مرغ: در طيور تخم گذار استفاده نشود.

مقدار و روش مصرف:

1 ميلي ليتر برای هر 10 کيلوگرم وزن بدن به صورت خوراکي و به مدت 3 تا 5 روز، که برابر با 0.5 ميلي ليتر در هر ليتر آب آشاميدني است.

در موارد بروز سالمونلوز و يا شرايط بحراني، مقدار توصيه شده مي تواند دو برابر گردد. آب مورداستفاده حاوي دارو را هرروز تعويض کنيد.

شرايط نگه داری:

در جاي خشک و خنک و دور از نور نگه داری شود.

بسته بندی:در بطري های 100،500  و 1000 ميلي ليتری ارائه مي شود.