تركيب:
هر ميلي ليترسوسپانسيون خوراكي حاوي:‌400 ‌ميلي گرم‌ سولفاديازين سديم و 80 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
تري متوپريم آنتي باكتريال صنعتي و يك داروي ضد ميكروبي با قدرت تاثير فراوان بر عليه اكثر ميكروب هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشد. يكي از ويژگي هاي بارز اين محصول آن است كه مصرف حتي چندين برابر بيش از دوز درماني توصيه شده هيچ گونه عارضه سويي ايجاد نمي نمايد.‌
تري متوپريم به صورت مهاركننده آنزيم دي هيدروفولات ردوكتاز‌(Dihydrofolate Reductase)  كه در تبديل اسيد فوليك‌(Folic Acid) به اسيد فولينيك‌‌(Folinic Acid)  نقش دارد، عمل مي نمايد.
اين ماده در تكثير و متابوليسم ميكروب ها بسيار موثر است. سولفوناميدي چون سولفاديازين(Sulfadiazine) قدرت ضد ميكروبي تري متوپريم را دو برابر مي كند.‌
سولفاديازين و به طور كلي سولفوناميدها شباهت زيادي با اسيد پاراآمينوبنزوئيك دارند و هنگامي كه سولفوناميد به غلظت كافي وجود داشته باشد از تبديل اسيد پاراآمينوبنزوئيك به اسيد فوليك جلوگيري مي نمايد. بنابراين سولفاديازين در مرحله اول، متابوليسم ميكروب را از بين مي برد و در صورت امكان در مرحله بعدي متابوليسم، تري متوپريم از تبديل اسيد فوليك به اسيد فولينيك ممانعت مي كند.‌
تري متوپريم از طريق دستگاه گوارش به سرعت جذب شده و پس از سه ساعت غلظت آن در خون به حداكثر مقدار خود مي رسد.
تري متوپريم به سرعت توسط بافت ها جذب شده بنابراين مقدار آن در بافت ها بيشتر از خون بوده و در كليه و ريه ها نسبت به ساير بافت ها مقدار آن زيادتر گزارش شده است. نيمه عمر آن حدود 10 ساعت بوده و 40 تا 50 درصد آن بدون تجزيه از ادرار و بقيه به صورت متابوليزه دفع مي شود.‌
موارد مصرف:
تركيب تري متوپريم و سولفاديازين به عنوان يك داروي موثر جهت پيشگيري و درمان بيماري هاي زير به كار مي رود:‌
– كلي باسيلوزColibacillosis) )
– وباي طيورFowl cholera) Pasteurellosis )
– سالمونلوز (تيفوئيد و اسهال سفيد جوجه ها) ‌‌ (Fowl Typhoid, Pullorum)
– كوريزاي عفوني طيور
– عفونت هايي كه معمولا متعاقب واكسيناسيون به وجود مي آيد و به طور كلي تمام عفونت هايي كه عامل آنها ميكروبي باشد.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
محتوي يك شيشه200 ميلي ليتري در 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 – 3 روز متوالي‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، زير دماي 25 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
براي گوشت طيور 5 روز، براي آن دسته از مرغاني كه تخم آنها مصرف انساني دارد و يا براي توليد جوجه استفاده مي شود توصيه نمي گردد.‌
تداخل دارويي:
با بتالاكتام و فورفنيكل تداخل دارد.
بسته بندي:
بطري 200 ميلي ليتري‌