دسته دارويي: آنتي بيوتيك  سولفاكلروپريدازين 10% تري متوپريم 2%

شكل دارويي : پودر محلول در آب

تركيب: هر گرم پودر حاوي 300

سولفاكلروپريدازين ( ملح سديم)

100 ميلي‌گرم

تريمتوپريم

20 ميلي‌گرم

موارد مصرف: كوزاميكس پلاس تركيبي قوي از دو آنتي بيوتيك هم خوان است كه بر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي موثر مي‌باشد.

كوزاميكس پلاس براي پيشگيري و درمان عفونت هاي باكتريايي طيور مانند: بيماري كيسه هاي هوايي، بیماري مزمن تنفسي (CRD)، سپتمي سمي كلي فرمي و عفونت‌هاي استافيلوكوكي به كار مي‌رود.

در گوساله براي اسهال‌هاي باكتريايي، آنتروگاستريت، سپتمي‌سمي، كلي فرمي، برونكوپنوموني، پلي آرتريت، ديفتري و بيماري بند ناف مصرف مي‌شود.

پيشنهاد مي‌شود براي درمان عفونت هاي ناشي از استرس از اين دارو استفاده شود.

موارد منع مصرف :ازتجويز دارو به نشخواركنندگان بالغ با شكمبه فعال اجتناب كنيد. مقدار محاسبه شده پودر را ابتدا به دو ليتر آب افزوده خوب به هم بزنيد، محلول را بلافاصله قبل از مصرف تهيه كرده و بعد از تهيه بلافاصله مورد استفاده قرار دهيد.

دارو راتحت نظر دامپزشك مصرف كنيد. دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

مقدار و روش مصرف: كوزاميكس پلاس به صورت خوراكي و از طريق آب آَشاميدني و يا مخلوط با غذا مصرف مي‌شود.

براي تمام دام‌ها:روزانه 200 ميلي گرم پودر ( برابر با 24 ميلي‌گرم ماده موثره) براي هر كيلوگرم وزن بدن.

گوساله:مقدار لازم براي 10-5 روز توسط داروخوران، يا مخلوط با شير داده شود.

در صورت امكان نيمي از مقدار مصرف را ( 10 گرم از پودر براي 50 كيلوگرم وزن بدن) صبح و نيمي ديگر را بعد از ظهر بخورانيد.

طيور:كوزاميكس پلاس از طريق آب آَشاميدني يا همراه با دان و به مدت 6-3 روز متوالي مصرف مي‌شود.

در مواردي كه وزن طيور مشخص نيست مي‌توان از جدول ذيل استفاده نمود.

نوع طيور

سن(هفته)

گرم كوزاميكس در ليترآب

گرم كوزاميكس در كيلوگرم دان

جوجه گوشتي

كمتر از يك

4-1

 8-5

5/0

 1

 5/1

5/1

 5/1

مادر

8-1

 20-9

1

  5/1

2

 2

تخمگذار

بالاي 20

5/1

5/2

بوقلمون

5/1-1

زمان پرهيز از مصرف:طيور: گوشت: 1 روز        تخم مرغ: 6 روز      گوساله: گوست: 2 روز

شرايط نگهداري: در محل خشك ، خنك و دور از نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.

بسته بندي: ساشه 250 گرمي