شکل دارویی: محلول خوراکی
ترکیب :
هر ميلي‌ليتر محلول‌ حاوي ‌:
سولفاكينوكسالين‌ 25.6 ميلي‌گرم‌
دياوريدين‌ 6.4 ميلي‌گرم‌
موارد مصرف ‌:
سولفاكينوكسالين‌ و دياوردين‌ هريك‌ به‌ تنهايي‌عليه‌ انواع‌ عوامل‌ مولد كوكسيديوز مؤثربوده‌ و استفاده‌ توأم‌ اين‌ دو دارو خواص‌ درماني‌يكديگررا تشديد مي‌نمايد. به‌طور كلي‌ استفاده‌ از سولفادین درموارد زير توصيه‌ مي‌شود:
ـ درمان‌ اسهال‌هاي‌ خوني‌ طيور ناشي‌ از عوامل‌ايجادكننده‌ كوكسيديوز
ـ كوكسيديوز روده‌ كور (سكوم) ناشي‌ از ايمرياتنلا
ـ كوكسيديوز روده‌ كوچك‌ ناشي‌ ايمريا آسرولينا،ايمرياماكسيما و ايمريانكاتريكس‌
ـ كنترل‌ مرگ‌ومير  ناشی از پاستورلا مالتوسيدا (P. multocida)  عامل وباي‌ طيور و كاهش‌ ميزان‌ شيوع‌ تيفوئيد ناشي‌ ازسالمونلا گاليناروم‌ در بوقلمون‌ها.
ـ پيشگيري‌ از تلفات‌ جنين‌ و كاهش‌ قدرت‌جوجه‌درآوري‌ در مواقعي‌ كه‌ خطر كوكسيديوز گله‌هاي‌مرغ‌ مادر را تهديد مي‌كند.
ـ كنترل‌ و درمان‌ كوكسيديوز گاو، گوسفند، بز، سگ‌ وگربه‌.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
دو قاشق‌ سوپخوري‌(د(30 ميلي‌ليتر) در هر 10 ليتر آب‌ آشاميدني‌ يا تمام‌محتويات‌ شيشه‌ را در 83 ليتر آب‌ آشاميدني‌ ريخته‌ و به‌مدت‌ 3 روز در اختيار طيور قرار دهيد، سپس‌ درمان‌ را به‌مدت‌ دو روز قطع‌ نموده‌ و مجدداً 3 روز ادامه‌ دهيد (3روز درمان‌ ـ 2 روز فاصله‌ ـ 3 روز درمان‌).د)
در بعضي‌موارد كوكسيديوز روده‌اي ،‌ ممكن‌است‌به‌يك‌درمان‌ سه‌ روزه‌ ديگر نيز احتياج‌ باشد (سه‌ روزدرمان‌ ـ دو روز فاصله‌ ـ سه‌ روز درمان‌ ـ دو روز فاصله‌ ـ سه‌ روز درمان‌).)د)
به‌ منظور پيشگيري‌ از بروز كوكسيديوز در گاو، گوسفند، بز، سگ‌ و گربه‌ 5 ميلي‌ليتر از محلول‌ را به‌ ازاي‌ هر 10كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ در آب‌ آشاميدني‌ حل‌ نموده‌ و به‌ مدت‌3 روز به‌ دام‌ بخورانيد.
نكات قابل توجه :
در نيمچه هاي تخم گذار تا 28 روز قبل از تخم گذاري مي توان اين دارو را مصرف نمود.
موارد منع مصرف : اين دارو نبايد در گاو حين دوران شير دهي مصرف شود.
زمان پرهيز از مصرف :
گوشت
طيور: 5 روز
گاو:‌11 روز
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌:: : شيشه‌ هاي 250 ميلي‌ليتري‌