گروه دارويي:  محرك هورمون هاي دستگاه گوارش ، مدر،‌انرژي زا

شكل دارويي:  محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري

تركيب:  در هر ليتر

60 gr

Sorbitol

2 gr

Lysin HCl

3.5 ml

Vegetable extracts

100 ml

Excipient

 

اختصاصات : در مراحل بحراني دوره پرورش كه در آن افزايش ناگهاني انرژي مورد نياز است مثل آغاز دوره پرورش ، آغاز تخمگذاري تا رسيدن به اوج تولید، تغييرات غذايي ، وقوع بيماري‌ها، دوره نقاهت بيماري‌ها، افزايش توليد مثل، استرس هايي همچون واكسيناسيون، حمل و نقل، سرو صدا ، تشنگي ، گرسنگي و استرس  گرمايي در جوجه هاي گوشتي و تخم گذار و سندرم مرگ ناگهاني جوجه هاي گوشتي ( سكته) مصرف مي‌شود . لذا پس از مصرف سوديازوت، مصرف آب و غذا افزايش يافته ، فعاليت‌هاي گوارشي بهبود مي يابد.

ذخاير گلوكز و اسيدهاي آمينه را در بدن دام و طيور حفظ نموده و از لاغر شدن و كاهش توليد جلوگيري مي نمايد. ميزان باروري، تفريح تخم مرغ ها و پيك تخم گذاري را افزايش داده و موجب دفع سريع مواد زايد بدن مي‌شود.

حيوان هدف  : گاو، گوسفند، بز ، اسب ، طيور ، سگ و گربه

موارد  مصرف :  تحريك اشتها در جوجه هاي يك روزه تعويض يا تغيير جيره غذايي، درمان كبد چرب، رفع يبوست، پرورش متراكم طيور، افزايش ان‍رژي، جلوگيري از سكته جوجه هاي گوشتي و …

مكانیسم عمل دارو: سوربيتول يك پلي الكل است، كه موجب ترشح هورمون هاي گوارشي( كوله سيتوكینين، پانكروزيم و…) از دوازدهه مي‌شود. يك منبع انرژي نيز هست ( زيرا 80% آن در كبد به فروكتوز و سپس گليكوژن متابوليزه مي‌شود) .

هر گرم سوربيتول 4 كيلوكالري انرژي توليد مي‌كند. ضمناً محرك جريان صفرااست . موجب هضم بهتر چربي مي‌شود . به دليل وجود عصاره هاي گياهي، مدرو اشتهاآور نيز مي باشد. ليزين عامل كليدي و اساسي در هضم پروتئين و جذب كلسيم است.

مقدار و روش مصرف:

گاو: 80-50 ميلي ليتر

گوساله: 15 ميلي ليتر صبح وعصر به مدت 3 تا 5 روز

گوسفند و بز ( بالغ) 20-5 ميلي ليتر

بره و بزغاله: 10-5 ميلي ليتر به مدت 3 تا 5 روز

طيور : 2-1 ميلي‌ليتر در هر ليتر آب آشاميدني به مدت 5-3 روز

دوره پرهيز از مصرف:  ندارد.

مواردمنع مصرف دارو :  ندارد.

عوارض جانبي:  ندارد.

موارد احتياط:  ندارد.

شرايط نگهداري:  در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

تاريخ انقضاء محصول حداقل 3 سال بعد از تاريخ توليد است.

نوع بسته بندي :بطري پلاستيكي  يك ليتري و پنج ليتري