نام تجاری:سایکوستات ۶۶ جی

 

 

نام ژنریک:  روبنیدین هیدرو کلراید۶/۶%

 

 

شکل دارو: پریمیکس مایل به خاکستری رنگ گرانوله

 

 

گروه دارویی:ضد کوکسیدیوز

 

 

ترکیب:حاوی ۶۶  گرم ماده فعال روبنیـدیـن در هر کیلوگرم

 

 

موارد مصرف :

 

– جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از ایمریاتنلا، ایمریا ماکزیمـا، ایمـریـا برونتی، ایمریا آسرولینا، ایمریا نکاتریکس و ایمـریـا میـواتـی در جوجه هـای گوشتی

 

 

– جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از ایمریا آدئـونیـدس، ایمـریـا ملـه اگریمیتیس و ایمریا گالوپاونیس در بوقلمونهای گوشتی

 

 

– جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از ایمریا ماگنا، ایمریا مدیـا و ایمـریـا ستیدا در خرگوش

 

 

 

 

مقدار و روش مصرف :

 

جوجه های گوشتی و بوقلمون

 

۴۵٠ تا ۵۵٠ گرم در هر تن خوراک

 

 

 

 

خرگوش

 

۷۵٠ تا ۱٠٠٠ گرم در هر تن خوراک

 

 

 

خوراک محتوی روبنیدین را در طول دوره پرورش در اختیار جوجه هـا قـرار دهید. جهت اطمینان از توزیع یکنواخت دارو در خوراک توصیه می شـود ابتـدا مقدار مورد نیاز را با ۲٠ تا ۵٠ کیلوگرم خوراک یا مـواد اولیـه مخلـوط کـرده و سپس مخلوط حاصل را به حجم خوراک اصلـی (تـا یـک تـن) اضـافـه نمـوده و مجددا میکس نمائید.

 

 

 

مدت مصرف:از یکروزگی تا ۵ روز قبل از کشتار جوجه ها

 

 

 

موارد منع مصرف:از مصرف سایکوستات در مرغهای تخمگذار، مـرغهـای مـادر و پـولـت هـای جایگزین خودداری نماییـد. از خـوراک محتـوی سـایکـوستـات جهـت درمـان کوکسیدیوز استفاده ننمائید. سایکوستات برای ماهیان سمی است.

 

 

 

 

موارد احتیاط: در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک محافظ گـرد و غبـار، دستکـش و لباس کار استفـاده نمـاییـد. از نگهـداری دارو تحـت شـرایـط گـرمـای زیـاد و رطوبت اجتناب نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

 

 

 

زمان قطع دارو:  ۵ روز قبل از ارسال گله به کشتارگاه دارو از خوراک حذف شود.

 

 

 

شرایط نگهداری:در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.

 

 

توجه:برای ماهیان سمی است.        برای محیط زیست مضر می‌باشد.

 

 

 

بسته بندی:پاکت 20 کیلوگرمی