نام تجاری:سالینو بهرود

 

 

نام ژنریک:سالینومایسین

 

 

 

شکل دارویی:

 

پریمیکس میکرو گرانوله قهوه ای روشن

 

 

گروه دارویی:

 

از گروه آنتی بیوتیکهای پلی اترمونوکـربـوکسیلیـک آیونوفور

 

 

ترکیب:

 

هر کیلوگرم پریمیکس سالینو بهرود محتوی ۱۲٠ گرم سالینومایسین فعال می باشد.

 

مکانیسم اثر: تشکیل کمپلکس یونی و ترکیب با کاتیونهای تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم و و افزایش نفوذپذیری غشا انگل.

 

 

موارد مصرف:

 

 

جهت پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز ناشی از گـونـه های بیماریزای ایمریـا در جوجه هـای گـوشتـی و پولت های تخمگذار

 

 

مقدار مصرف:

 

۵٠٠ گرم پریمیکس در هر تن خوراک

 

 

 

مدت مصرف:

 

 

جوجه های گوشتـی: از یکـروزگـی تـا ۵ روز قبـل از کشتار

 

 

پولت های تخمگذار: از یکـروزگـی تـا حـداکثـر ۱۲ هفتگی

 

 

 

روش مصرف:

 

بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره در کل خوراک، پریمیکس سالینـو بهـرود بـایستـی کاملا با خوراک نهایی مخلوط گردد. بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را بـا ۲٠ تـا ۵٠ کیلو گرم خوراک، مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید.

 

 

موارد منع مصرف:

 

 

در اسـب و سـایـر تـک سمـی هـا مصـرف نشـود.

سالینومایسین برای تک سمی ها کشنـده اسـت.

از مصرف همزمان با تیامولین بعلـت کـاهـش رشـد خودداری نماییـد.

در طیـور در حـال تخمگـذاری مصرف نشود.

 

 

 

موارد احتیاط:

 

در هنگام حمـل و نقـل و کـاربـرد دارو از مـاسـک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمایید.

 

 

 

شرایط نگهداری:

 

در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

 

 

بسته بندی:پاکت 5 کیلویی